โครงการวิจัยภาควิชาปฐพีวิทยา ปี 2020

23

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2020

14

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2020

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2020

17

Project

โครงการวิจัย ปี 2020

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2020

1

Award

รางวัล ปี 2020

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 1 Project 0 0 0 0
2020 ศึกษาอิทธิพลของปุ๋ยหมักจากวัสดุเหลือทิ้งร่วมกับจุลินทรีย์ย่อยฟอสเฟตต่อการลดความเป็นพิษของโลหะหนักในดาวเรือง ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< 202320222021 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 9 Project 1 3 0 0
2020 วิธีการเลือกสำหรับควบคุมเพลี้ยแป้งมันสำปะหลังโดยใช้สารกระตุ้นเชิงแสงในการย่อยสลายเส้นแป้งและไขแป้ง ผู้ร่วมวิจัย เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2020 ศักยภาพเชื้อรา Trichoderma sp. เพื่อควบคุมไส้เดือนฝอยรากปมของข้าวและความสามารถในการละลายฟอสเฟตและโพแทสเซียมเพื่อประโยชน์ต่อพืช หัวหน้าโครงการย่อย เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 1 0 0
2020 การใช้แมลงวันลายเป็นแหล่งโปรตีนและการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ผู้ร่วมวิจัย เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 1 0 0
2020 แผนงานการจัดการดินและปุ๋ยเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพอ้อย หัวหน้าโครงการ เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2020 แนวทางการใช้ประโยชน์จากเศษเหลือใบอ้อยเพื่อยกระดับความอุดมสมบูรณ์ของดินและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 1 0 0
2020 การพัฒนาชุดข้อมูลดินเพื่อประยุกต์ใช้ร่วมกับคำแนะนำปุ๋ยสั่งตัดสำหรับอ้อย หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2020 การพัฒนาคำแนะนำการจัดการธาตุอาหารหลักเฉพาะพื้นที่ สำหรับอ้อยภาคกลาง หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2020 การใช้ยานบินไร้คนขับประเมินการใส่ปุ๋ยแต่งหน้าไนโตรเจนในการผลิตอ้อย หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2020 แนวทางการจัดการธาตุอาหารสำหรับดินที่ปลูกอ้อยในจังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ และสุรินทร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างของประเทศไทย หัวหน้าโครงการ เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 1 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 7 Project 3 0 0 0
2020 การใช้ประโยชน์ผลพลอยได้จาก บริษัท สยามคัลเล็ต จำกัด เพื่อผลิตสารปรับปรุงดินชนิดเหลวสำหรับเพิ่มผลผลิตของพืช หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
องค์กรอิสระและเอกชน 0 0 0 0
2020 การใช้ประโยชน์วัสดุเหลือใช้จากภาคอุตสาหกรรม เพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเหลว และสารปรับปรุงดินสำหรับเพิ่มผลผลิตพืชทางการเกษตร หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
องค์กรอิสระและเอกชน 1 0 0 0
2020 การเคลือบเมล็ดข้าวด้วยผงเหล็ก ต่อการงอกและการเจริญเติบโต ผู้ร่วมวิจัย แหล่งทุนต่างประเทศ 0 0 0 0
2020 สมบัติดินและความอุดมสมบูรณ์ของดินต่อผลผลิตข้าวบริเวณข้างเคียงฐานหลุมผลิตเสาเถียร-เอ (STN-A) หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
องค์กรอิสระและเอกชน 0 0 0 0
2020 ผลของการทดสอบประสิทธิภาพของชนิดปุ๋ยสังกะสีต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าว ข้าวโพดฝักอ่อน และอ้อยในสภาพแปลง หัวหน้าโครงการ องค์กรอิสระและเอกชน 1 0 0 0
2020 ปัจจัยใช้จำแนกความเหมาะสมสำหรับการใช้ที่ดินเพื่อปลูกอ้อย: กรณีศึกษาโรงงานน้ำตาลบุรีรัมย์ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
องค์กรอิสระและเอกชน 0 0 0 0
2020 ผลของสารเคลือบเพื่อเสริมประสิทธิภาพปุ๋ยต่อการเจริญเติบโต องค์ประกอบผลผลิตของพืชเศรษฐกิจ สมบัติทางเคมี และชีวภาพของดิน หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
องค์กรอิสระและเอกชน 1 0 0 0