โครงการวิจัยภาควิชาปฐพีวิทยา ปี 2018

24

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2018

7

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2018

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2018

23

Project

โครงการวิจัย ปี 2018

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2018

0

Award

รางวัล ปี 2018

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 4 Project 1 2 0 0
2018 การพัฒนาสายพันธุ์ดาวเรืองเพื่อปริมาณแซนโทฟิลในดอก ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2018 ผลของพันธุ์และฤดูปลูกต่อคุณภาพทางโภชนาการของเมล็ดงอกและต้นกล้า ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2018 อิทธิพลของน้ำทะเลหนุนต่อสมบัติดินในพื้นที่เกษตรกรรมที่ราบลุ่มภาคกลางตอนล่าง หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2018 การแจกกระจาย และรูปฟอร์มของซีลีเนียมในพื้นที่เกษตรกรรมบริเวณภาคกลางและภาคตะวันตกของประเทศไทย และการประยุกต์ใช้ประโยชน์ของซีลีเนียมต่อการเจริญเติบโตและคุณภาพผลผลิตในผักกาดหอม หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< 202320222021 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 4 Project 3 0 0 0
2018 อิทธิพลของสมบัติดินและสภาพอากาศต่อการผลิตมะเขือเทศเชอรี่ CH 154 หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0
2018 การจัดการอินทรียวัตถุในดินและปุ๋ยไนโตรเจนจากการประเมินปริมาณอินทรียวัตถุที่เปลี่ยนแปลงง่ายในดินโดยชุดทดสอบต่อการตอบสนองของข้าวโพดหวาน หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2018 ศักยภาพของชุดดินต่างๆต่อปริมาณสารเบต้าแคโรทีนของข้าวโพดหวานในภูมิภาคตะวันตกของประเทศไทย หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0
2018 ผลของวัสดุปลูกที่มีต่อการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตของแตงเทศสายพันธุ์ต่างๆ ที่ปรึกษาโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 15 Project 13 3 0 0
2018 การผลิตปุ๋ยอินทรีย์และอินทรีย์เคมีพรีเมี่ยมเกรดโดยใช้ลีโอนาร์ไดต์ เถ้าลอย สารฮิวมิคที่สกัดจากลีโอนาร์ไดต์เป็นวัตถุดิบหลัก และการลดปริมาณอาร์เซนิกจากลีโอนาร์ไดต์ เพื่อการใช้ประโยชน์ทางการเกษตร ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 2 0 0 0
2018 โครงการสำรวจและรวบรวมข้อมูลเพื่อการศึกษาธาตุอาหารเสริมในดินปลูกมันสำประหลังในจังหวัดนครราชสีมา ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2018 การพัฒนาและปรับใช้ คำแนะนำการจัดการธาตุอาหารเฉพาะพื้นที่สำหรับอ้อยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อใช้เป็นคำแนะนำการจัดการธาตุอาหารหลักเฉพาะพื้นที่ สำหรับอ้อยภาคกลางฝั่งตะวันตก หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 2 0 0 0
2018 การใช้ประโยชน์จากเปลือกปูบดเพื่อปลูกข้าวและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 2 0 0 0
2018 โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อกำหนดรูปและอัตราปุ๋ยธาตุอาหารหลัก ธาตุอาหารรองและจุลธาตุสำหรับการปลูกอ้อยที่ให้ผลผลิตสูง หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2018 การใช้ประโยชน์วัสดุเหลือใช้จากกระบวนการผลิตน้ำมะพร้าวเพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์ตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมวิชาการเกษตร หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2018 วิจัยเพื่อหาข้อมูลคุณลักษณะของแปลงอ้อยใช้วิเคราะห์เพื่อเพิ่มความหวานของอ้อย หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2018 การพัฒนางานวิจัยวิทยาศาสตร์ โดยใช้วิธีการตรวจวัดตาม GLOBE Protocol หัวหน้าโครงการ
ผู้ประสานงาน
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2018 การใช้ประโยชน์ผลพลอยได้จากภาคอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อเพิ่มปริมาณอินทรียวัตถุและคุณภาพ สำหรับการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ และปุ๋ยอินทรีย์เคมีชนิดอัดเม็ดตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมวิชาการเกษตร หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 0 0 0
2018 การใช้ประโยชน์ผลพลอยได้จากการเกษตรเพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์ตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมวิชาการเกษตร หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2018 ผลของสูตรปุ๋ยเคมีที่แตกต่างกันต่อการเจริญเติบโตและคุณภาพผลผลิตของผักขึ้นฉ่ายและผักกาดขาวปลี หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2018 การใช้ประโยชน์ผลพลอยได้จากเครื่องกำจัดเศษขยะเพื่อผลิตวัสดุปลูก และปุ๋ยอินทรีย์ตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมวิชาการเกษตรสำหรับพืชอายุสั้น หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 3 3 0 0
2018 การพัฒนาปุ๋ยอินทรีย์ตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมวิชาการเกษตรจากผลพลอยได้ของเครื่องกำจัดเศษขยะสำหรับไม้ผล หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2018 การจัดการปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดินร่วมกับสารปรับปรุงดินเพื่อเพิ่มผลผลิตผักบุ้งจีนในชุดดินต่างๆ ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 2 0 0 0
2018 การสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อยกระดับการจัดการที่ดินแบบยั่งยืนให้เป็นกระแสหลัก หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (นอกประเทศ) 1 0 0 0