โครงการวิจัยภาควิชาปฐพีวิทยา ปี 2022

23

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2022

6

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2022

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2022

13

Project

โครงการวิจัย ปี 2022

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2022

1

Award

รางวัล ปี 2022

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 1 Project 0 0 0 0
2022 การศึกษาผลของปุ๋ยละลายช้าต่อการเติบโตและผลผลิตของข้าวโพดหวาน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< 202320222021 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 1 Project 0 0 0 0
2022 การทดสอบประสิทธิภาพของสารปรับปรุงดินชนิดเหลวต่อการเจริญเติบโตและการเพิ่มผลผลิตของพืช หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
องค์กรอิสระและเอกชน 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 5 Project 0 0 0 0
2022 ความเข้มข้นของโลหะหนักในพื้นที่ปลูกฟ้าทะลายโจร จังหวัดนครปฐม หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินรายได้มหาวิทยาลัย 0 0 0 0
2022 การจัดการดินและปุ๋ยเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพอ้อยในพื้นที่ภาคกลาง หัวหน้าโครงการ
หัวหน้าโครงการย่อย
เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2022 แนวทางการใช้ประโยชน์จากเศษเหลือใบอ้อยเพื่อยกระดับความอุดมสมบูรณ์ของดินและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2022 การพัฒนาคำแนะนำการจัดการธาตุอาหารหลักเฉพาะพื้นที่ สำหรับอ้อยภาคกลาง หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2022 การใช้ยานบินไร้คนขับประเมินการใส่ปุ๋ยแต่งหน้าไนโตรเจนในการผลิตอ้อย หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 6 Project 0 0 0 0
2022 การใช้ประโยชน์จากกากมันสำปะหลังในกระบวนการผลิตเอทานอลเพื่อพัฒนาเป็นปุ๋ยอินทรีย์โดยสิ่งมีชีวิตทางชีวภาพ หัวหน้าโครงการ องค์กรอิสระและเอกชน 0 0 0 0
2022 ผลของ ORO-SOIL Ultra ต่อการเปลี่ยนแปลงสมบัติดินทางฟิสิกส์ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
องค์กรอิสระและเอกชน 0 0 0 0
2022 การทดสอบประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์เพียวต่อการเจริญเติบโตและการเพิ่มผลผลิตของพืช หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
องค์กรอิสระและเอกชน 0 0 0 0
2022 การใช้เซนเซอร์วัดความชื้นดินควบคุมระบอบความเป็นประโยชน์ของน้ำในดินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำและธาตอาหารของพี้ชและเนคทารีน หัวหน้าโครงการ องค์กรอิสระและเอกชน 0 0 0 0
2022 บาสโฟเลีย เคล์พ เอสแอล สำหรับผลผลิตและคุณภาพผลผลิตทุเรียน หัวหน้าโครงการ องค์กรอิสระและเอกชน 0 0 0 0
2022 การศึกษาประสิทธิภาพของการใช้ประโยชน์สารลดแรงตึงร่วมกับการให้ปุ๋ยทางใบและยากำจัดศัตรูพืช ผู้ร่วมวิจัย องค์กรอิสระและเอกชน 0 0 0 0