การทดสอบประสิทธิภาพของสารปรับปรุงดินชนิดเหลวต่อการเจริญเติบโตและการเพิ่มผลผลิตของพืช