บาสโฟเลีย เคล์พ เอสแอล สำหรับผลผลิตและคุณภาพผลผลิตทุเรียน