การศึกษาประสิทธิภาพของการใช้ประโยชน์สารลดแรงตึงร่วมกับการให้ปุ๋ยทางใบและยากำจัดศัตรูพืช

Publish Year National Journal 2
2023 inนายธรรมธวัช แสงงาม, inนางสาวใยไหม ช่วยหนู, inนายอาณัติ เฮงเจริญ, inนางสาวศิริสุดา บุตรเพชร, inดร.ธวัชชัย อินทร์บุญช่วย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของการฉีดพ่นสารลดแรงตึงผิวประเภทเวตโคตติงซิลิโคนและสารลดแรงตึงผิวประเภท N70 ต่อประสิทธิภาพการให้ปุ๋ยทางใบของฝรั่งพันธุ์หวานพิรุณ", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตรและการจัดการ, ปีที่ 6, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2023, หน้า 71-80
2023 inนายธรรมธวัช แสงงาม, inนางสาวปฐมา แทนนาค, inนายอาณัติ เฮงเจริญ, inนางสาวศิริสุดา บุตรเพชร, inดร.สุรเดช บุตทชน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของสารลดแรงตึงผิวประเภทเวตโคตติงซิลิโคนและสารลดแรงตึงผิวประเภท N70 ต่อการเจริญเติบโตของข้าวโพดหวานพันธุ์อินทรี 2", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตรและการจัดการ, ปีที่ 6, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2023, หน้า 7-18