การศึกษารูปแบบของระบบการปลูกพืชที่เหมาะสมกับปัจจัยทางเดินและสภาพการจัดการการผลิตของเกษตรกรในพื้นที่อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา