การจัดการดินและปุ๋ยเคมีเพื่อยกระดับการผลิตมันสำปะหลังในภูมิภาคตะวันตกของประเทศไทย

Publish Year National Journal 1
2009 exระวิวรรณ โชติพันธ์, inดร.ชัยสิทธิ์ ทองจู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exกุมุท สังขศิลา, exจุฑามาศ ร่มแก้ว, exสุรเดช จินตกานนท์, "การจัดการปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดินเพื่อยกระดับผลผลิตมันสำปะหลังที่ปลูกในชุดดินฝั่งแดงปลายฤดูฝน", วารสารดินและปุ๋ย, ปีที่ 31, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2009, หน้า 107-117
Publish Year National Conference 5
2010 exวราภรณ์ นิติกูล, inดร.ชัยสิทธิ์ ทองจู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exศุภชัย อำคา, "การจัดการปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดินเพื่อยกระดับผลผลิตมันสำปะหลังที่ปลูกในชุดดินปากช่องต้นฤดูฝน", การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 7 สาขาพืชและเทคโนโลยีชีวภาพ, 8 ธันวาคม 2010, นครปฐม ประเทศไทย
2010 exธนากร คุ้มตรีทอง, inดร.ชัยสิทธิ์ ทองจู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exศุภชัย อำคา, "การจัดการปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดินเพื่อยกระดับผลผลิตมันสำปะหลังที่ปลูกต้นฤดูฝนในชุดดินยางตลาด", การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 7 สาขาพืชและเทคโนโลยีชีวภาพ, 8 ธันวาคม 2010, นครปฐม ประเทศไทย
2010 exสุรีรัตน์ แสงนิล, inดร.ชัยสิทธิ์ ทองจู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exศุภชัย อำคา, "การจัดการปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดินเพื่อยกระดับผลผลิตมันสำปะหลังที่ปลูกในชุดดินกำแพงแสนต้นฤดูฝน", การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 7 สาขาพืชและเทคโนโลยีชีวภาพ, 8 ธันวาคม 2010, นครปฐม ประเทศไทย
2009 exศิริสุดา บุตรเพชร, inดร.ชัยสิทธิ์ ทองจู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.กุมุท สังขศิลา, รองศาสตราจารย์, inดร.จุฑามาศ ร่มแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายสุรเดช จินตกานนท์, รองศาสตราจารย์, "การจัดการปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดินเพื่อยกระดับผลผลิตมันสำปะหลัง ที่ปลูกในชุดดินกำแพงแสนปลายฤดูฝน ", การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 6 , 9 ธันวาคม 2009, นครปฐม ประเทศไทย
2009 exระวิวรรณ โชติพันธ์, inดร.ชัยสิทธิ์ ทองจู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.กุมุท สังขศิลา, รองศาสตราจารย์, exจุฑามาศ ร่มแก้ว, exสุรเดช จินตกานนท์, "การจัดการปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดินเพื่อยกระดับผลผลิตมันสำปะหลังที่ปลูกในชุดดินฝั่งแดงปลายฤดูฝน", การประชุมทางวิชาการดินและปุ๋ยแห่งชาติครั้งที่ 1 เรื่อง ดินและปุ๋ยในภาวะวิกฤตอาหารและพลังงาน, 23 - 24 เมษายน 2009, นครปฐม ประเทศไทย