ชุดโครงการสร้างองค์ความรู้และพัฒนาด้านอ้อย โครงการย่อยที่ 2.4 การพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศต้นแบบเพื่อการจัดการใช้น้ำที่เหมาะสมในระดับแปลงปลูกที่เหมาะสมในภูมิภาค และเพื่อการจัดการใช้ปุ๋ยที่เหมาะสมในระดับแปลงปลูกตามชุดดินที่เหมาะสมในภูมิภาค