ชุดโครงการสร้างองค์ความรู้และพัฒนาด้านอ้อย โครงการย่อยที่ 2.2 การตรวจวัดระดับความชื้นในดินที่เหมาะสมต่อการผลิตอ้อยอย่างมีประสิทธิภาพ