การใช้ประโยชน์วัสดุเหลือใช้จากบริษัทเอสซีจีเปเปอร์ จำกัด (มหาชน) เพื่อประโยชน์ทางด้านการเกษตรในเขตภาคตะวันตกของประเทศไทย

Publish Year National Journal 6
2012 inดร.ชัยสิทธิ์ ทองจู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exธนัตศรี สอนจิตร, exปิยพงศ์ เขตปิยรัตน์, exธนศมณท์ กุลการัณย์เลิศ, inนางสาวระวิวรรณ โชติพันธ์, exธีรยุทธ คลํ้าชื่น, exรุจิกร ศรีแม้นม่วง, "ผลของกากตะกอนเยื่อกระดาษต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตมวลชีวภาพของยูคาลิปตัสที่ปลูกในดินชุดดินกำแพงแสน", วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ปีที่ 1, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2012, หน้า 15-28
2012 exธวัชชัย อินทร์บุญช่วย, inดร.ชัยสิทธิ์ ทองจู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exกานต์ การะเวก, exปิยพงศ์ เขตปิยรัตน์, inนางสาวระวิวรรณ โชติพันธ์, exรุจิกร ศรีแม้นม่วง, "ผลของกากตะกอนเยื่อกระดาษต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตมวลชีวภาพของยูคาลิปตัสที่ปลูกในชุดดินยางตลาด", วารสารแก่นเกษตร, ปีที่ 40, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2012, หน้า 217-228
2010 inดร.ชัยสิทธิ์ ทองจู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exและธนัตศรี สอนจิตร, "ผลของวัสดุเหลือใช้จากโรงงานอุตสาหกรรมเยื่อกระดาษต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตมวลชีวภาพของยูคาลิปตัสที่ปลูกในชุดดินกำแพงแสน", วารสารเกษตรพระจอมเกล้า, ปีที่ 28, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2010, หน้า 99-106
2010 inดร.ชัยสิทธิ์ ทองจู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exกานต์ การะเวก, exปิยพงศ์ เขตปิยรัตน์, "ผลของกากตะกอนเยื่อกระดาษต่อการเจริญเติบโตและมวลชีวภาพของยูคาลิปตัสที่ปลูกในชุดดินยางตลาด", วารสารดินและปุ๋ย, ปีที่ 32, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2010, หน้า 170-179
2009 inดร.ชัยสิทธิ์ ทองจู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exปาจรีย์ แน่นหนา, "ผลของวัสดุเหลือใช้จากโรงงานอุตสาหกรรมเยื่อกระดาษต่อการเจริญเติบโตและองค์ประกอบผลผลิตของอ้อยพันธุ์สุพรรณบุรี 80 ที่ปลูกในชุดดินกำแพงแสน (ปีที่ 1)", วารสารดินและปุ๋ย, ปีที่ 31, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2009, หน้า 6-26
2009 exศศิธร หวองเจริญพานิช, inดร.ชัยสิทธิ์ ทองจู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exอรุณศิริ กำลัง, exลพ ภวภูตานนท์, "การศึกษาวัสดุเพาะกล้าจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเพื่อการผลิตกล้าพืช", วารสารดินและปุ๋ย, ปีที่ 31, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2009, หน้า 176-188
Publish Year National Conference 8
2010 exจุฑามาศ กล่อมจิตร , inดร.ชัยสิทธิ์ ทองจู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จุฑามาศ ร่มแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของวัสดุเหลือใช้จากโรงงานอุตสาหกรรมเยื่อกระดาษต่อการเจริญเติบโตและองค์ประกอบผลผลิตของอ้อยตอปีที่ 1 ที่ปลูกในชุดดินกำแพงแสน", การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 7 สาขาพืชและเทคโนโลยีชีวภาพ, 8 ธันวาคม 2010, นครปฐม ประเทศไทย
2009 inดร.ธงชัย มาลา, รองศาสตราจารย์, exปรารถนา ปลอดดี, "การเปลี่ยนแปลงสมบัติทางเคมีและกายภาพของกากตะกอนอ้อยในระหว่างการย่อยสลาย", การประชุมวิชาการดินและปุ๋ยแห่งชาติ ครั้งที่ 1, 23 เมษายน 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2009 exจันจิรา แสงสีเหลือง, inดร.ชัยสิทธิ์ ทองจู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จุฑามาศ ร่มแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เกรียงไกร แก้วตระกูลพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของวัสดุเหลือใช้จากโรงงานอุตสาหกรรมเยื่อกระดาษต่อการเจริญเติบโตและองค์ประกอบผลผลิตของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ปลูกในชุดดินกำแพงแสน", การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 6 , 9 ธันวาคม 2009, นครปฐม ประเทศไทย
2009 exกานต์ การะเวก, inดร.ชัยสิทธิ์ ทองจู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จุฑามาศ ร่มแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เกรียงไกร แก้วตระกูลพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของวัสดุเหลือใช้จากโรงงานอุตสาหกรรมเยื่อกระดาษต่อการเจริญเติบโตและมวลชีวภาพ ของยูคาลิปตัสที่ปลูกในชุดดินยางตลาด ", การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 6 , 9 ธันวาคม 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2009 exปิยมาภรณ์ เจริญสุข, inดร.ชัยสิทธิ์ ทองจู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายศุภชัย อำคา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จุฑามาศ ร่มแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของการใช้สารเพอไลต์ร่วมกับปุ๋ยเคมีต่อการเจริญเติบโต และองค์ประกอบผลผลิตของ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ปลูกในชุดดินกำแพงแสน ", การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 6 , 9 ธันวาคม 2009, นครปฐม ประเทศไทย
2009 exปาจรีย์ แน่นหนา, inดร.ชัยสิทธิ์ ทองจู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exจุฑามาศ ร่มแก้ว, exเกรียงไกร แก้วตระกูลพงษ์, "ผลของวัสดุเหลือใช้จากโรงงานอุตสาหกรรมเยื่อกระดาษต่อการเจริญเติบโตและองค์ประกอบผลผลิตของอ้อยที่ปลูกในชุดดินกำแพงแสน", การประชุมทางวิชาการดินและปุ๋ยแห่งชาติครั้งที่ 1 เรื่อง ดินและปุ๋ยในภาวะวิกฤตอาหารและพลังงาน, 23 - 24 เมษายน 2009, นครปฐม ประเทศไทย
2009 exธนัตศรี สอนจิตร, inดร.ชัยสิทธิ์ ทองจู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exจุฑามาศ ร่มแก้ว, exเกรียงไกร แก้วตระกูลพงษ์, "ผลของวัสดุเหลือใช้จากโรงงานอุตสาหกรรมเยื่อกระดาษต่อการเจริญเติบโต และมวลชีวภาพของยูคาลิปตัสที่ปลูกในชุดดินกำแพงแสน", การประชุมทางวิชาการดินและปุ๋ยแห่งชาติครั้งที่ 1 เรื่อง ดินและปุ๋ยในภาวะวิกฤตอาหารและพลังงาน, 23 - 24 เมษายน 2009, นครปฐม ประเทศไทย
2009 exศศิธร หวองเจริญพานิช, inดร.ชัยสิทธิ์ ทองจู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exอรุณศิริ กำลัง, exลพ ภวภูตานนท์, "การศึกษาวัสดุเพาะกล้าจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเพื่อการผลิตกล้าพืช", การประชุมทางวิชาการดินและปุ๋ยแห่งชาติครั้งที่ 1 เรื่อง ดินและปุ๋ยในภาวะวิกฤตอาหารและพลังงาน, 23 - 24 เมษายน 2009, นครปฐม ประเทศไทย