ชุดโครงการสร้างองค์ความรู้และพัฒนาด้านอ้อย โครงการย่อยที่ 3.5 ข้อมูลการใช้ปุ๋ยอินทรีย์เพื่อผสมผสานการจัดการทรัพยากรดินอย่างยั่งยืนในเขตพื้นที่การผลิตอ้อย