การศึกษาคาร์บอนในเม็ดดินขนาดเล็กเพื่อใช้เป็นดัชนีการกักเก็บคาร์บอนในดินสีแดงอันดับออกซิซอลล์ของประเทศไทย

Publish Year International Journal 1
2012 inดร.ปุญญิศา ตระกูลยิ่งเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exR.J. Gilkes, inดร.กุมุท สังขศิลา, รองศาสตราจารย์, "Effects of land use on some physical, chemical, and mineralogical characteristics of Thai Oxisols", ScienceAsia, ปีที่ 38, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2012, หน้า 82-89
Publish Year National Journal 1
2012 inดร.ปุญญิศา ตระกูลยิ่งเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.กุมุท สังขศิลา, รองศาสตราจารย์, exR.J. Gilkes, "Factors contributing to the clay dispersion and aggregate stability of Thai Oxisols", Walailak Journal of Science and Technology, ปีที่ 9, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2012, หน้า 1-12
Publish Year International Conference 1
2014 inดร.ปุญญิศา ตระกูลยิ่งเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.กุมุท สังขศิลา, รองศาสตราจารย์, exR.J. Gilkes, "The use of Pb labelling and SEM to investigate organic matter in Thai soil microaggregates", World congress of soil science, 8 - 13 มิถุนายน 2014, Jeju สาธารณรัฐเกาหลี