ชุดโครงการไม้ผลเขตหนาวสกุล Prnus โครงการย่อยที่ 2.2 ต้นตอพืชและเนคทารีนทนแล้งและการตอบสนองทางสรีรวิทยา