โครงการเดี่ยว

Publish Year National Conference 2
2010 inดร.ปุญญิศา ตระกูลยิ่งเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายพิบูลย์ กังแฮ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exดร.วันเพ็ญ วิริยะกิจนทีกุล, "ผลของวัสดุปรับปรุงดินบางชนิดต่อการเปลี่ยนแปลงสมบัติดินบางประการและผลผลิตกะหล่ำปลีหัวใจในระบบเกษตรที่สูง ", ผลงานวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงภาคเหนือของประเทศไทย เนื่องในโอกาศครบรอบ40ปี มูลนิธิโครงการหลวง, 7 - 9 มกราคม 2010, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2009 inดร.ปุญญิศา ตระกูลยิ่งเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายพิบูลย์ กังแฮ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exวันเพ็ญ วิริยะกิจนทีกุล, "ผลของวัสดุปรับปรุงดินบางชนิดต่อการเปลี่ยนแปลงสมบัติดินบางประการและผลผลิตผักกาดหอมห่อในระบบเกษตรที่สูง", การประชุมวิชาการดินและปุ๋ยแห่งชาติ ครั้งที่ 1, 23 - 24 เมษายน 2009, อื่นๆ ประเทศไทย