Person Image

  Education

  • สพ.บ., Kasetsart University, ไทย, 2540
  • ปร.ด.เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร, Kasetsart University, ไทย, 2550

  แนวโน้มผลงานของนิกร

  Journal

  บทความของนิกร เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน และในภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์ใหญ่และสัตว์ป่า

  Publish Year International Journal 42
  2020 exKongsurakan, P, exChaiyarat, R, exNakbun, S, inดร.นิกร ทองทิพย์, รองศาสตราจารย์, exAnuracpreeda, P, "Monitoring body condition score of reintroduced banteng (Bos javanicus D'Alton, 1923) into Salakphra Wildlife Sanctuary, Thailand", PEERJ, ปีที่ 8, ฉบับที่ -, เมษายน 2020
  2020 exChaiyarat, R., exSakchan, P., exPanprayun, G., inดร.นิกร ทองทิพย์, รองศาสตราจารย์, exNakbun, S., "Monitoring of forage and nutrition before and after reintroduction of banteng (Bos javanicus d’ Alton, 1823) to Salakphra Wildlife Sanctuary, Thailand", Scientific Reports, ปีที่ 10, ฉบับที่ 1, ธันวาคม 2020
  2020 inดร.สุชนิทธิ์ งามกาละ, อาจารย์, exทวีโภค อังควานิช, ex อ.น.สพ.วีระพันธ์ นกแก้ว, inดร.นิกร ทองทิพย์, รองศาสตราจารย์, "Serological study on brucellosis in captive elephants (Elephas maximus) and stray dogs in North Thailand", Veterinary world, ปีที่ 13, ฉบับที่ 9, กันยายน 2020, หน้า 1992-1997
  2020 inนางสาวสุภาเพ็ญ ศรีพิบูลย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวพัชริดา ดิษฐวงศ์, exPhawaran Meetipkit, exWalaipan Songsuwankit, exAnassaya Jaidee, exNeeranoot Detcharoenyos, inดร.สุนทรี เพ็ชรดี, รองศาสตราจารย์, inดร.พรชัย สัญฐิติเสรี, อาจารย์, inดร.นิกร ทองทิพย์, รองศาสตราจารย์, exWeerapongse Tangjitjaroen, "Asian elephant (Elephas maximus) suffering from lightning strike successfully treated by integrative veterinary medicine", Journal of Zoo and Wildlife Medicine, ปีที่ 51, ฉบับที่ 4, ธันวาคม 2020, หน้า 1067-1071
  2019 exMonaco, D., exZappia, E., exApichaya, S., exLacalandra, G.M., inดร.นิกร ทองทิพย์, รองศาสตราจารย์, "Post-thawing effects of three cryopreservation diluents on Rusa deer (Rusa timorensis) spermatozoa", Reproduction in Domestic Animals, ปีที่ 54, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2019, หน้า 635-638
  2018 exCamoin, M, exKocher, A, exChalermwong, P, exYangtarra, S, inดร.นิกร ทองทิพย์, รองศาสตราจารย์, inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, exDesquesnes, M, "Adaptation and evaluation of an ELISA for Trypanosoma evansi infection (surra) in elephants and its application to a serological survey in Thailand", PARASITOLOGY, ปีที่ 145, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2018, หน้า 371-377
  2018 exChaichanathong, S, exTaya, K, exWatanabe, G, exNagaoka, K, inดร.วรวิทย์ วัชชวัลคุ, รองศาสตราจารย์, exSudsukh, A, inดร.นิกร ทองทิพย์, รองศาสตราจารย์, "Immunohistochemical localization of inhibin/activin subunits in adult Asian elephant (Elephas maximus) testes", JOURNAL OF VETERINARY MEDICAL SCIENCE, ปีที่ 80, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2018, หน้า 549-552
  2017 exYuttamol Muangkrama, exAkira Amano, exรศ.ดร.วรวิทย์ วัชชวัลคุ, inดร.ธนู ภิญโญภูมิมินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.นิกร ทองทิพย์, รองศาสตราจารย์, exNongnid Kaolim, inดร.มานะกร สุขมาก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSumate Kamolnorranath, exBoripat Siriaroonrat, exWanlaya Tipkantha, exUmaporn Maikaew, exWarisara Thomas, ex Kanda Polsrila, exKwanreaun Dongsaard, ex Saowaphang Sanannu, exAnuwat Wattananorrasate, "Genetic diversity of the captive Asian tapirpopulation in Thailand, based on mitochondrialcontrol region sequence data and the comparisonof its nucleotide structure with Brazilian tapir", Mitochondrial DNA Part A: DNA Mapping, Sequencing, and Analysis, ปีที่ 28, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม 2017, หน้า 597-601
  2017 exSirinart Chaichanathong, exรศ.ดร.วรวิทย์ วัชชวัลคุ, inดร.มานะกร สุขมาก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exBoripat Siriaroonrat, exTarasak Nipanunt, inดร.นิกร ทองทิพย์, รองศาสตราจารย์, "การหาลำดับนิวคลีโอไทด์ และการวิเคราะห์การแสดงออกของอินเตอร์เฟอรอนแกมมา (IFN-gamma)ในกวางรูซ่า (Rusa timorensis) และสัตว์ตระกูลกวางในประเทศไทย", Thai Journal of Veterinary Medicine, ปีที่ 47, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2017, หน้า 117-122
  2017 exApichaya Sudsukh, exKazuyoshi Taya, exGen Watanabe, ex Kentaro Nagaoka, exรศ.ดร.วรวิทย์ วัชชวัลคุ, inดร.นิกร ทองทิพย์, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาตำแหน่งของอินฮิบินในอัณฑะด้วยวิธีทางอิมมูโนฮีสโตเคมีและการศึกษาเนื้อเยื่อวิทยาของท่อพักและเก็บเซลล์อสุจิในกวางรูซ่าช่วงที่มีระยะการเจริญของเขาที่แตกต่างกัน", Thai Journal of Veterinary Medicine, ปีที่ 47, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2017, หน้า 155-164
  2017 exAmpikaThongphakdee, exDebra K. Berg, exTheerawat Tharasanit, inดร.นิกร ทองทิพย์, รองศาสตราจารย์, exWanlaya Tipkantha, ex Chainarong Punkong, exDaraka Tongthainan, exSakhon NOIMOON, exUmaporn Maikeaw, exNudthakamol Kajornklin, exBoripat Siriaroonrat, exPierre Comizzoli, exSumate Kamolnorranath, "The impact of ovarian stimulation protocol on oocyte quality, subsequent in vitro embryo development, and pregnancy after transfer to recipients in Eld's deer (Rucervus eldii thamin)", Theriogenology, ปีที่ 91, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2017, หน้า 134-144
  2016 inดร.นิกร ทองทิพย์, รองศาสตราจารย์, inนายเบญจพล หล่อสัญญาลักษณ์, inดร.มานะกร สุขมาก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSirinart Chaichanathong, inดร.พรชัย สัญฐิติเสรี, อาจารย์, "การฉีกขาดของท่อปัสสาวะและการรั่วไหลภายหลังการผ่าตัดแก้ไขภาวะนิ่วอุดตันทางเดินปัสสาวะในช้างเอเชียเพศเมีย (Elephas maximus): รายงานสัตว์ป่วย", Thai Journal of Veterinary Medicine, ปีที่ 46, ฉบับที่ 2, มิถุนายน - สิงหาคม 2016, หน้า 325-329
  2016 exApichaya Sudsukh, ex Kazuyoshi TAYA, ex Gen WATANABE, exรศ.ดร.วรวิทย์ วัชชวัลคุ, exAmpika THONGPHAKDEE, inดร.นิกร ทองทิพย์, รองศาสตราจารย์, "Annual ovarian activity monitored by the noninvasive measurement of fecal concentrations of progesterone and 17?-estradiol metabolites in rusa deer (Rusa timorensis)", J Vet Med Sci, ปีที่ 78, ฉบับที่ 12, ธันวาคม 2016, หน้า 1785-1790
  2016 exSudsukh, A., exTaya, K., exWatanabe, G., inดร.วรวิทย์ วัชชวัลคุ, รองศาสตราจารย์, exThongphakdee, A., inดร.นิกร ทองทิพย์, รองศาสตราจารย์, "Annual ovarian activity monitored by the noninvasive measurement of fecal concentrations of progesterone and 17ฮฒ-estradiol metabolites in rusa deer (Rusa timorensis)", Journal of Veterinary Medical Science, ปีที่ 78, ฉบับที่ 12, มกราคม 2016, หน้า 1785-1790
  2015 inดร.นิกร ทองทิพย์, รองศาสตราจารย์, "ผลของการใช้วัคซีนคุมกาเนิดต่อต้านฮอร์โมนโกนาโดโทรปิน รีลิสซิ่ง ฮอร์โมนต่อประสิทธภิาพทางการสืบพันธุ์ของกวางรูซ่าเพศผู้ (Rusa timorensis)", Thai Journal of Veterinary Medicine, ปีที่ 45, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2015, หน้า 1-10
  2015 inดร.ปรีดา เลิศวัชระสารกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พรชัย สัญฐิติเสรี, อาจารย์, inดร.นิกร ทองทิพย์, รองศาสตราจารย์, exCharoenphan, Patara, exBoonyasart, Benjamas, exManeewan, Nattha, inดร.ทวีศักดิ์ ส่งเสริม, ศาสตราจารย์, "Genetic Variant of Elephant Endotheliotropic Herpesvirus Detected from Captive Asian Elephants (Elephas maximus) in Thailand from 2007 to 2013", THAI JOURNAL OF VETERINARY MEDICINE, ปีที่ 45, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2015, หน้า 73-79
  2015 inดร.นิกร ทองทิพย์, รองศาสตราจารย์, exMaikaew, Aumaporn, exTipkantha, Wanlaya, exThongthainan, Daraka, exIncome, Nicharee, exLorsunyaluck, Benjapol, exSunyathitiseree, Pornchai), exSiriaroonrat, Boripat, exKamolnoranarth, Sumate, "การวางยาสลบดว้ ย etorphine hydrochloride ร่วมกับ azaperone และคงการสลบดว้ ย isoflurane inhalation เพื่อส่องกล้อง endoscope ตรวจหลอดอาหารและกระเพาะช้างเอเชีย (Elephas maximus): รายงานสัตว์ป่วย", The Thai Journal of Veterinary Medicine, ปีที่ 45, ฉบับที่ 4, ธันวาคม 2015, หน้า 657-663
  2015 exอรสา พระลักษณ์, inดร.วรวิทย์ วัชชวัลคุ, รองศาสตราจารย์, exบริพัตร ศรีอรุนรัตน์, inนางสาวอรวรรณ์ บุตรดี, inดร.นิกร ทองทิพย์, รองศาสตราจารย์, "ผลของการใช้วัคซีนคุมกำเนิดต่อต้านฮอร์โมนโกนาโดโทรปิน รีลิสซิ่ง ฮอร์โมนต่อประสิทธิภาพทางการสืบพันธุ์ของกวางเพศผู้ (Rusa timorensis)", Thai Journal of Veterinary Medicine, ปีที่ 45, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2015, หน้า 1-10
  2014 exBouchard, B (Bouchard, Bertrand), exXaymountry, B (Xaymountry, Bounmy), inดร.นิกร ทองทิพย์, รองศาสตราจารย์, inดร.ปรีดา เลิศวัชระสารกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วรวิทย์ วัชชวัลคุ, รองศาสตราจารย์, "FIRST REPORTED CASE OF ELEPHANT ENDOTHELIOTROPIC HERPES VIRUS INFECTION IN LAOS", Journal of Zoo and Wildlife Medicine , ปีที่ 45, ฉบับที่ 3, กันยายน 2014, หน้า 704-707
  2014 exPhraluk, O, exPunkong, C, exThongphakdee, A, exSiriaroonrat, B, inดร.วรวิทย์ วัชชวัลคุ, รองศาสตราจารย์, inดร.นิกร ทองทิพย์, รองศาสตราจารย์, "Monitoring Ovarian Cycles by Fecal Progesterone Analysis in Thamin Eld's Deer Hinds (Rucervus eldii thamin)", THAI JOURNAL OF VETERINARY MEDICINE, ปีที่ 44, ฉบับที่ 3, กันยายน 2014, หน้า 317-323
  2014 exImrat, P., exMahasawangkul, S., exThitaram, C., exSuthanmapinanth, P., exKornkaewrat, K., exSombutputorn, P., exJansittiwate, S., inดร.นิกร ทองทิพย์, รองศาสตราจารย์, inดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์, รองศาสตราจารย์, exColenbrander, B., exHolt, W.V., exStout, T.A.E., "Effect of alternate day collection on semen quality of Asian elephants (Elephas maximus) with poor initial fresh semen quality", Animal Reproduction Science, ปีที่ 147, ฉบับที่ 3-4, มิถุนายน 2014, หน้า 154-160
  2014 exSirinart Chaichanathong, inดร.วรวิทย์ วัชชวัลคุ, รองศาสตราจารย์, exChayanid Prasanwong, exMelanee Suksamranthaweerat, exPiyawan Rasitanon, exAunchisa Phojun, exAntja Watanangura, inนางสาวอรวรรณ์ บุตรดี, inดร.นิกร ทองทิพย์, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาระดับแอนติบอดีต่อแอนติเจน MPB83 ในกวางรูซ่า (Rusa timorensis)ที่ได้รับวัคซีนบีซีจี", Thai Journal of Veterinary Medicine, ปีที่ 44, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2014, หน้า 407-413
  2013 exP. Imrat, inนางสาวปิยวรรณ สุธรรมาภินันท์, exK. Saikhun, exS. Mahasawangkul, exE. Sostaric, exP. Sombutputorn, exS. Jansittiwate, inดร.นิกร ทองทิพย์, รองศาสตราจารย์, inดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์, รองศาสตราจารย์, exB. Colenbrander, exW.V. Holt, exT.A.E. Stout, "Effect of pre-freeze semen quality, extender and cryoprotectant on the post-thaw quality of Asian elephant (Elephas maximus indicus) semen", Cryobiology, ปีที่ 66, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2013, หน้า 52-59
  2012 ex Imrat, P , ex Hernandez, M , ex Rittem, S, inดร.นิกร ทองทิพย์, รองศาสตราจารย์, exMahasawangkul, S, ex Gosalvez, J, ex Holt, WV, "The dynamics of sperm DNA stability in Asian elephant (Elephas maximus) spermatozoa before and after cryopreservation", Theriogenology, ปีที่ 77, ฉบับที่ 5, มีนาคม 2012, หน้า 998-1007
  2013 inดร.นิกร ทองทิพย์, รองศาสตราจารย์, inนายเบญจพล หล่อสัญญาลักษณ์, exManakorn Sukmak, exSirinart Chaichanathong, inดร.นริศ เต็งชัยศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.พรชัย สัญฐิติเสรี, อาจารย์, inดร.วรวิทย์ วัชชวัลคุ, รองศาสตราจารย์, "การผ่าตัดแก้ไขภาวะนิ่วในทางเดินปัสสาวะและกระเพาะปัสสาวะของช้างเอเชีย (Elephas maximus) เพศเมียด้วยวิธี episiotomy และ urethrotomy", Thai Journal Veterinary Medicine, ปีที่ 43, ฉบับที่ 3, ตุลาคม - ธันวาคม 2013, หน้า 375-382
  2012 exThongphakdee, A, exBerg, D, exTharasanit, T, inดร.นิกร ทองทิพย์, รองศาสตราจารย์, exTipkantha, W, exKeawmai, U, exNoimoon, S, exThongkittidilok, C, exPunkong, C, exKamolnorranath, S, exComizzoli, P, exSiriaroonrat, B, "Eld's deer embryos produced in vitro can develop to term after transfer into recipient females", REPRODUCTION IN DOMESTIC ANIMALS, ปีที่ 47, สิงหาคม 2012, หน้า 454-454
  2012 inดร.นิกร ทองทิพย์, รองศาสตราจารย์, "Effect of cooled storage on quality and DNA integrity of Asian elephant (Elephas maximus) spermatozoa", Reprod Fertil Dev, ปีที่ 2012, ฉบับที่ 24, ตุลาคม 2012, หน้า 1105-1116
  2012 inดร.นิกร ทองทิพย์, รองศาสตราจารย์, "Effect of pre-freeze semen quality, extender and cryoprotectant on the post-thaw quality of Asian elephant (Elephas maximus indicus) semen", Cryobiology, ปีที่ 2012, ฉบับที่ 3, พฤศจิกายน 2012, หน้า 1-8
  2012 exRittem S., exThongthainun, D., exTipkantha, W., exSiriaroonrat, B., inดร.นิกร ทองทิพย์, รองศาสตราจารย์, "ผลของสารละลายน้ำเชื้อต่อการเคลื่อนที่และรูปแบบการเคลื่อนที่ของน้ำเชื้อละมั่ง(Cervus eldii) แช่แข็งหลังการอุ่นละลาย", Thai J Vet Med, ปีที่ 2012, ฉบับที่ 42, พฤศจิกายน 2012, หน้า 527-532
  2011 inดร.นิกร ทองทิพย์, รองศาสตราจารย์, exImrat, P, exSrihawong, T, exMahasawangkul, S, inดร.ชนินทร์ ติรวัฒนวานิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSaikhun, K, "Seminal Plasma MDA Concentrations Correlating Negatively with Semen Quality in Asian elephants", THAI JOURNAL OF VETERINARY MEDICINE, ปีที่ 41, ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2011, หน้า 199-204
  2011 exThongphakdee, A, exBerg, D, exTharasanit, T, inดร.นิกร ทองทิพย์, รองศาสตราจารย์, exTipkantha, W, exArsaithamkul, V, exPunkong, C, exNoimoon, S, exTongthainan, D, exKamolnorranath, S, exCommizzoli, P, exSiriaroonrat, B, "Development of in vitro Fertilized Eld's Deer Embryos and Their Transferred to Recipients", THAI JOURNAL OF VETERINARY MEDICINE, ปีที่ 41, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2011, หน้า S35-S35
  2011 inดร.นิกร ทองทิพย์, รองศาสตราจารย์, "คุณลักษณะน้ำเชื้อของสมเสร็จในสภาพเพาะเลี้ยงของประเทศไทย", Thai Journal of Veterinary Medicine, ปีที่ 41, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2011, หน้า 499-508
  2010 exChatchote Thitaram, exChaleamchart Somgird, exSittidet Mahasawangkul, exTaweepoke Angkavanich, exRonnachit Roongsri, inดร.นิกร ทองทิพย์, รองศาสตราจารย์, exBen Colenbrander, exFrank G. van Steenbeek, ex Lenstra JA, "Genetic assessment of captive elephant (Elephas maximus)populations in Thailand", Conservation Genetics, ปีที่ 2010, ฉบับที่ 11, กุมภาพันธ์ 2010, หน้า 325-330
  2010 exSivilaikul, S., exJitprom, A., exKularb, A., exKornkaewrut, K., exSuthanmaphinuth, P., exMahasawangkul, S., exSaikhun, K., exWajjwalku, W., inดร.นิกร ทองทิพย์, รองศาสตราจารย์, "Relationship between seminal and serum calcium concentration with semen quality in the Asian elephant (Elephas maximus)", Thai Journal of Veterinary Medicine, ปีที่ 40, ฉบับที่ 3, พฤศจิกายน 2010, หน้า 251-255
  2008 inดร.นิกร ทองทิพย์, รองศาสตราจารย์, exSaikhun, J, exMahasawangkul, S, inนายกรไชย (มังกร) กรแก้วรัตน์ (ดำยัง), exPongsopavijitr, P, exSongsasen, N, inดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์, รองศาสตราจารย์, "Potential factors affecting semen quality in the Asian elephant (Elephas maximus)", REPRODUCTIVE BIOLOGY AND ENDOCRINOLOGY, ปีที่ 6, มีนาคม 2008
  2009 inดร.นิกร ทองทิพย์, รองศาสตราจารย์, exMahasawangkul, S, exThitaram, C, exPongsopavijitr, P, inนายกรไชย (มังกร) กรแก้วรัตน์ (ดำยัง), inดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์, รองศาสตราจารย์, exAngkawanish, T, exJansittiwate, S, exRungsri, R, exBoonprasert, K, exWongkalasin, W, exHomkong, P, exDejchaisri, S, inดร.วรวิทย์ วัชชวัลคุ, รองศาสตราจารย์, exSaikhun, K, "Successful artificial insemination in the Asian elephant (Elephas maximus) using chilled and frozen-thawed semen", Reproductive Biology and Endocrinology , ปีที่ 7, ฉบับที่ 19, กรกฎาคม 2009
  2009 exSa-ardrit, M, inดร.นิกร ทองทิพย์, รองศาสตราจารย์, inนายกรไชย (มังกร) กรแก้วรัตน์ (ดำยัง), exFaisaikarm, T, exKitiyanant, Y, exMahasawangkul, S, inดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์, รองศาสตราจารย์, exSaikhun, K, "Assessment of viability and acrosomal status of Asian elephant (Elephas maximus) sperm after treatment with calcium ionophore and heparin", Journal of the South African Veterinary Association, ปีที่ 80, ฉบับที่ 3, กันยายน 2009, หน้า 146-150
  2008 exSaikhun, J, exSriussadaporn, S, inดร.นิกร ทองทิพย์, รองศาสตราจารย์, inดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์, รองศาสตราจารย์, exKitiyanant, Y, "Nuclear maturation and development of IVM/IVF canine embryos in synthetic oviductal fluid or in co-culture with buffalo rat liver cells", THERIOGENOLOGY, ปีที่ 69, ฉบับที่ 9, มิถุนายน 2008, หน้า 1104-1110
  2008 exThitaram, C, inดร.นิกร ทองทิพย์, รองศาสตราจารย์, exSomgird, C, exColenbrander, B, exvan Boxtel, DCJ, exvan Steenbeek, F, exLenstra, JA, "Evaluation and selection of microsatellite markers for an identification and parentage test of Asian elephants (Elephas maximus)", CONSERVATION GENETICS, ปีที่ 9, ฉบับที่ 4, สิงหาคม 2008, หน้า 921-925
  2008 inดร.นิกร ทองทิพย์, รองศาสตราจารย์, exจำเนียน สายขุน, exสิทธิเดช มหาสาวังกุล, inนายกรไชย (มังกร) กรแก้วรัตน์ (ดำยัง), inนางสาวปิยวรรณ สุธรรมาภินันท์, inดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์, รองศาสตราจารย์, "Effect of Pentoxifylline on the Motility Characteristics and Viability of Spermatozoa in Asian Elephants (Elephas maximus) with Low Semen Quality", Thai Journal of Veterinary Medicine, ปีที่ 38, ฉบับที่ 3, กันยายน 2008, หน้า 37-45
  2006 exSa-Ardrit M., exSaikhun J., inดร.นิกร ทองทิพย์, รองศาสตราจารย์, inนายกรไชย (มังกร) กรแก้วรัตน์ (ดำยัง), exMahasawangkul S., exAngkawanish T., exJansittiwate S., exFaisaikarm T., exKitiyanant Y., exPavasuthipaisit K., inดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์, รองศาสตราจารย์, "Ultrastructural alterations of frozen-thawed Asian elephant (Elephas maximus) spermatozoa", INTERNATIONAL JOURNAL OF ANDROLOGY, ปีที่ 29, ฉบับที่ 2, เมษายน 2006, หน้า 346-352
  2006 exThitaram, C, exPongsopawijit, P, inดร.นิกร ทองทิพย์, รองศาสตราจารย์, exAngkavanich, T, exChansittivej, S, exWongkalasin, W, exSomgird, C, exSuwankong, N, exPrachsilpchai, W, exSuchit, K, exClausen, B, exBoonthong, P, exNimtrakul, K, exNiponkit, C, exSiritepsongklod, S, exRoongsri, R, exMahasavankul, S, "Dystocia following prolonged retention of a dead fetus in an Asian elephant (Elephas maximus)", THERIOGENOLOGY, ปีที่ 66, ฉบับที่ 5, กันยายน 2006, หน้า 1284-1291
  Publish Year National Journal 9
  2017 exApichaya Sudsukh, exTridsana Jedsukontorn, ex Napatsorn Thammachot, exSakolwan Lumlertmatee, exรศ.ดร.วรวิทย์ วัชชวัลคุ, inดร.นิกร ทองทิพย์, รองศาสตราจารย์, "EFFECTS OF RESTRAIN ON FECAL CORTISOL LEVEL, HEMATOLOGY AND BLOODCHEMISTRY IN RUSA DEER (RUSA TIMORENSIS)", Journal of Wildlife in Thailand, ปีที่ 24, ฉบับที่ 1, ธันวาคม 2017, หน้า 75-82
  2014 inดร.นิกร ทองทิพย์, รองศาสตราจารย์, "โครงสร้างประชากรและสุขภาพช้างเลี้ยงในประเทศไทย", วารสารสัตวแพทย์, ปีที่ 24, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2014, หน้า 16-24
  2013 exจารุวีย์ ค่ายมั่น, inดร.นิกร ทองทิพย์, รองศาสตราจารย์, inนางสาวอรวรรณ์ บุตรดี, inดร.มานะกร สุขมาก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exวราดี พุทโกสัย, exยุทธมล ม่วงคราม, inดร.วรวิทย์ วัชชวัลคุ, รองศาสตราจารย์, "การประมินแอนติบอดีทุติยภูมิโปรตีนเอ และโปรตีนจี แอนติโบวาย ไอจีจี ต่อการจับกับอิมมูโนโกลบูลินของละมั่งและเนื้อทรายในประเทศไทย", วารสารสัตวแพทยศาสตร์ มข. , ปีที่ 23, ฉบับที่ 1, พฤษภาคม 2013, หน้า 15-23
  2012 exมานะกร สุขมาก, exพิชนันท์ ลีฬหรัตนรักษ์, exเมธยา ชิตาภรณ์พันธุ์, exสิทธิเดช มหาสาวังกุล, inดร.นิกร ทองทิพย์, รองศาสตราจารย์, "ความสัมพันธ์ระหว่าง Alkaline phospatase, Gamma glutmyl transferase , Potassium, Blood urea nitrogen และ Creatinine ในน้ำเลี้ยงเซลล์อสุจิกับเปอร์เซ็นต์การเคลื่อนที่ไปข้างหน้าของเซลล์อสุจิในช้างเอเชีย", วารสารสัตวแพทย์เกษตร, ปีที่ 22, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2012, หน้า 23-33
  2011 exSunantha Thongchai, exSuthathip Dejchaisri, inดร.รองลาภ สุขมาสรวง, รองศาสตราจารย์, inดร.นิกร ทองทิพย์, รองศาสตราจารย์, inดร.วรวิทย์ วัชชวัลคุ, รองศาสตราจารย์, exNongnid Kaolim, "GENETIC DIVERSITY OF WILD ELEPHANT (Elephas maximus Linnaeus, 1758)IN THE NORTHEASTERN PART OF THAILAND", วารสารสัตว์ป่าเมืองไทย, ปีที่ 18, ฉบับที่ 1, ธันวาคม 2011, หน้า 16-32
  2011 inดร.นิกร ทองทิพย์, รองศาสตราจารย์, "การเปรียบเทียบขนาดหัวอสุจิละมั่งสายพันธุ์พม่า (Cervus elldi thamin) ที่ผ่านการแช่แข็งในสารละลายน้ำเชื้อชนิด TRIS และ BF5F ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (CASA)", วารสารสัตวแพทยศาสตร์ มข., ปีที่ 21, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2011, หน้า 10-22
  2011 inดร.นิกร ทองทิพย์, รองศาสตราจารย์, "รูปแบบพันธุกรรมสายแม่กลุ่มใหม่ที่พบจากการศึกษาบนไมโตคอนเดรียลดีเอ็นเอของหมาใน (Cuon alpinus) ในกรงเลี้ยง", วารสารสัตวแพทยศาสตร์ มข., ปีที่ 21, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2011, หน้า 1-9
  2011 exสกนธ์ น้อยมูล, exดารกา ทองไทยนันท์, exอุมาพร ใหม่แก้ว, exเจษฎา แถวเนิน, exอัมพิกา ทองภักดี, exสุขุมาล ฤทธิ์เต็ม, exวัลยา ทิพย์กันทา, exนิธิดล บูรณะพิมพ์, exบริพัตร ศิริอรุณรัตน์, exวิศิษฏ์ อาศัยธรรมกุล, inดร.นิกร ทองทิพย์, รองศาสตราจารย์, "ผลของการวางยาสลบ ด้วย Xylazine, Ketamine และรักษาระดับการสลบด้วย Isoflurane ต่อสัญญาณชีพของละมั่งสายพันธุ์พม่า (Cervus eldii thamin) ระหว่างการผสมเทียมด้วยวิธีการผ่าตัดผ่านผนังหน้าท้องโดยการใช้กล้องลาปาโรสโคปนำทาง", วารสารสัตวแพทย์, ปีที่ 21, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2011, หน้า 84-93
  2010 inดร.นิกร ทองทิพย์, รองศาสตราจารย์, exกุลณสรรค์ สายขุน, exน.สพ.สิทธิเดช มหาสาวังกุล, exน.สพ.วรุฒ วงศ์กาฬสินธ์, "การประเมินคุณภาพน้ำเชื้อช้างหลังการอุ่นละลาย: ผลของช่วงเวลาต่อเปอร์เซ็นต์การเคลื่อนที่ไปข้างหน้า ความมีชีวิตและความสมบูรณ์ของอะโครโซม", Kasetsart Veterinarians Journal, ปีที่ 19, ฉบับที่ 2, มกราคม 2010, หน้า 80-89

  Conference

  การนำเสนอบทความของนิกร เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน และในภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์ใหญ่และสัตว์ป่า

  Publish Year International Conference 18
  2016 exChanakan Chotiputtikul, exChitasuda Ounprasert, exPochara Prukbenjakul, exPannaporn Rattanaget, exTanarat Narkbovornwijit, inนางสาวสกุณา พัฒนกุลอนันต์, inดร.นิกร ทองทิพย์, รองศาสตราจารย์, exSupaphen Sripiboon, inดร.พรชัย สัญฐิติเสรี, อาจารย์, inดร.ปรีดา เลิศวัชระสารกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Development of Polymerase Chain Reaction Using Universal Primers to Detect EEHV Strains Infected Asian Elephants in Thailand", International Conference on Veterinary Science 2016, 23 - 25 พฤศจิกายน 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2015 inดร.นิกร ทองทิพย์, รองศาสตราจารย์, "Elephant reproduction study: perspective", International Conference on Veterinary Sciences 2015, 11 - 13 พฤศจิกายน 2015, Bangkok
  2015 exSakhon NOIMOON, exChainarong Punkong, exAmpika THONGPHAKDEE, inดร.นิกร ทองทิพย์, รองศาสตราจารย์, "The Study of Estrous Cycle of Asian Elephant (Elephas maximus) for Artificial Insemination in Khao Kheaw Open Zoo, Thailand", International Conference on Veterinary Sciences 2015, 11 - 13 พฤศจิกายน 2015
  2015 exPakpong Sangvisase, inดร.นิกร ทองทิพย์, รองศาสตราจารย์, "Elephant semen Freezing and Thawing: Review", International Conference on Veterinary Sciences 2015, 11 - 13 พฤศจิกายน 2015
  2015 exDaraka Tongthainan, inดร.นิกร ทองทิพย์, รองศาสตราจารย์, "Extenders Used for Preservations of Asian Elephant (Elephas maximus) Semen: Review", International Conference on Veterinary Sciences 2015, 11 - 13 พฤศจิกายน 2015
  2015 exPetthisak sombutputorn, inดร.นิกร ทองทิพย์, รองศาสตราจารย์, "Elephant Semen Collection: Review", International Conference on Veterinary Sciences 2015, 11 - 13 พฤศจิกายน 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2015 inดร.นิกร ทองทิพย์, รองศาสตราจารย์, exSirinart Chaichanathong, exBoripat Siriaaroonrat, exรศ.ดร.วรวิทย์ วัชชวัลคุ, "Elephant-human tuberculosis management under the concept of “Thailand One Health”", The 3 rd Sapporo Summer Seminar for One Health, 16 - 17 กันยายน 2015, Sapporo, Hokaido ญี่ปุ่น
  2015 inดร.นิกร ทองทิพย์, รองศาสตราจารย์, exSirinart Chaichanathong, exSittidet Mahasawangkul, exรศ.ดร.วรวิทย์ วัชชวัลคุ, exNongnid Kaolim, exManakorn Sukmak, "The genetic structure of domestic Asian elephant across Thailand", 8 th Asian Society of Conservation Medicine Meeting, Myanmar 2015, 15 - 19 ตุลาคม 2015, Yangon สหภาพพม่า
  2015 inดร.นิกร ทองทิพย์, รองศาสตราจารย์, exKaruna Phoomwittaya, exKirati Mongkonmarn, exThan Suchittanonrata, exTippawan Puisuwan, exWasinee Thepapichaikul, exOrasa Phraluk, exApichaya Sudsukh, exPornchai Sanyathitiseree, exWarawidh Wajjwalku, "The Study of Fecal Cortisol Metabolites between wild, Trekking and non-Trekking Elephants in Kanchanaburi Province, Thailand", 8 th Asian Society of Conservation Medicine meeting, Myanmar 2015, 15 - 19 ตุลาคม 2015, Yangon สหภาพพม่า
  2015 exApichaya Sudsukh, exรศ.ดร.วรวิทย์ วัชชวัลคุ, exTheerawat Tharasanit, exAmpika THONGPHAKDEE, inดร.นิกร ทองทิพย์, รองศาสตราจารย์, "Effect of capacitation media on post-thaw rusa deer (Rusa timorensis) spermatozoa", 8 th Asian Society of Conservation Medicine Meeting, Myanmar 2015, 15 - 19 ตุลาคม 2015, Yangon สหภาพพม่า
  2013 inดร.นิกร ทองทิพย์, รองศาสตราจารย์, exSittidet Mahasawangkul, exChatchote Thitaram, exTaweepoke Angkawanish, exPatara Chueplaivech, exWeerasak Pintavong, exPornchai Sunyathitseree, exRonnachit Rungsri, exPornsawan Pongsopavijitr, exWaroot Wongkalasinh, exSupaphen Sripiboon, exBenchapol Lorsunyaluck, inดร.วรวิทย์ วัชชวัลคุ, รองศาสตราจารย์, "Capacity building for Asian elephant conservation in Thailand and range countries", 6th Asian Meeting on Zoo and Wildlife Medicine/Conservation in Singapore in 2013, 26 - 29 ตุลาคม 2013, Choa Chu Kang Grove สาธารณรัฐสิงคโปร์
  2013 exSirinart Chaichanathong, inดร.นิกร ทองทิพย์, รองศาสตราจารย์, inดร.วรวิทย์ วัชชวัลคุ, รองศาสตราจารย์, "EFFECT OF IMMUNIZATION AGAINST GONADOTROPIN RELEASING HORMONE (IMPROVAC) ON REPRODUCTIVE FUNCTIONS IN RUSA DEER STAGS (Cervus timorensis).", 6th Asian Meeting on Zoo and Wildlife Medicine/Conservation in Singapore in 2013, 26 - 29 ตุลาคม 2013, Choa Chu Kang Grove สาธารณรัฐสิงคโปร์
  2013 exAugsumalin Jaisawang, inดร.นิกร ทองทิพย์, รองศาสตราจารย์, inดร.วรวิทย์ วัชชวัลคุ, รองศาสตราจารย์, "EVALUATION OF EFFECT OF CAPACITATION MEDIA ON POST-THAW HOG DEER (Axis porcinus) SPERMATOZOA USING COMPUTER ASSISTED SPERM ANALYSIS (CASA): CASE REPORT", 6th Asian Meeting on Zoo and Wildlife Medicine/Conservation in Singapore in 2013, 26 - 29 ตุลาคม 2013, Choa Chu Kang Grove สาธารณรัฐสิงคโปร์
  2013 exApichaya Sudsukh, inดร.นิกร ทองทิพย์, รองศาสตราจารย์, inดร.วรวิทย์ วัชชวัลคุ, รองศาสตราจารย์, "HISTOLOGICAL STRUCTURE OF TESTES AND EPIDIDYMIS OF RUSA DEER (CERVUS TIMORENSIS) BETWEEN THREE DIFFERENT ANTLERS STATES", 6th Asian Meeting on Zoo and Wildlife Medicine/Conservation in Singapore in 2013, 26 - 29 ตุลาคม 2013, Choa Chu Kang Grove สาธารณรัฐสิงคโปร์
  2013 inดร.นิกร ทองทิพย์, รองศาสตราจารย์, inดร.วรวิทย์ วัชชวัลคุ, รองศาสตราจารย์, "CLONING, SEQUENCING AND EXPRESSION OF INTERFERON GAMMA (IFN-GAMMA) FROM RUSA DEER (Rusa timorensis)", 6th Asian Meeting on Zoo and Wildlife Medicine/Conservation in Singapore in 2013, 26 - 29 ตุลาคม 2013, Choa Chu Kang Grove สาธารณรัฐสิงคโปร์
  2011 inดร.พรชัย สัญฐิติเสรี, อาจารย์, inดร.ปรีดา เลิศวัชระสารกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วรวิทย์ วัชชวัลคุ, รองศาสตราจารย์, inดร.นิกร ทองทิพย์, รองศาสตราจารย์, inนางสาวสกุณา พัฒนกุลอนันต์, inดร.ทวีศักดิ์ ส่งเสริม, ศาสตราจารย์, exภัทร์ เชื้อพลายเวช, exกฤษดา ลังกา, "Herpesvirus infection in Thailand", International conference on elephant and wildlife health management in asia, 5 - 9 กันยายน 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2008 inดร.นิกร ทองทิพย์, รองศาสตราจารย์, "Elephant Reproduction Study in Thailand ", 15th Congress of the Federation of Asian Veterinary Associations , 27 ตุลาคม 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2006 inดร.นิกร ทองทิพย์, รองศาสตราจารย์, "Potential Factors Affecting Asian Elepthant Semen Quality in Thailand", 2006 Internation Elrphant Concervation and Research Symposium, 21 - 22 ตุลาคม 2006, ราชอาณาจักรเดนมาร์ก
  Publish Year National Conference 7
  2017 exชญานิศ ประสานวงศ์, inดร.สุกัญญา ทองรัตน์สกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.นิกร ทองทิพย์, รองศาสตราจารย์, inนายชัยเทพ พูลเขตต์, รองศาสตราจารย์, "ความรู้ ทัศนคติและวิธีปฎิบัติของควาญช้างต่อความเป็นไปได้ของการแพร่กระจายโรคผ่านการเคลื่อนย้ายช้างเลี้ยงในปางที่มีจานวนการเคลื่อนย้ายช้างสูงของประเทศไทย", นเรศวรวิจัย ครัง้ ที่ 13: วิจัยและนวัตกรรม ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม, 20 - 21 กรกฎาคม 2017, พิษณุโลก ประเทศไทย
  2013 inดร.รองลาภ สุขมาสรวง, รองศาสตราจารย์, inดร.นริศ ภูมิภาคพันธ์, รองศาสตราจารย์, inดร.นิกร ทองทิพย์, รองศาสตราจารย์, inดร.วันชัย อรุณประภารัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "แผนการอนุรักษ์ และแก้ไขปัญหาช้างในประเทศไทย", การสัมมนาเรื่องสัตว์ป่าเมืองไทยครั้งที่ 34, 19 - 20 ธันวาคม 2013
  2011 inดร.รองลาภ สุขมาสรวง, รองศาสตราจารย์, inดร.นริศ ภูมิภาคพันธ์, รองศาสตราจารย์, inดร.วรวิทย์ วัชชวัลคุ, รองศาสตราจารย์, exมาโนชย์ ยินดี, inดร.นิกร ทองทิพย์, รองศาสตราจารย์, exบริพัตร ศิริอรุณรัตน์, exกฤดภาส ขันทะธงสกุลดี, exวราฤทธิ์ ไชยสาร, "การติดตามประชากรละมั่งและเนื้อทรายภายหลังการปล่อยสู่ธรรมชาติในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเวียงลอและห้วยขาแข้ง", สัมมนาเรื่องสัตว์ป่าเมืองไทย ครั้งที่ 32, 15 - 16 ธันวาคม 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2010 inดร.นิกร ทองทิพย์, รองศาสตราจารย์, inนายกรไชย (มังกร) กรแก้วรัตน์ (ดำยัง), inนางสาวปิยวรรณ สุธรรมาภินันท์, inดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์, รองศาสตราจารย์, inดร.ชนินทร์ ติรวัฒนวานิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exสิทธิเดช มหาสาวังกุล, exปองพล หอมคง, exขจรพัฒน์ บุญประเสริฐ, exฐานิดา สีหวงษ์, exพจนา อิ่มรัตน์, exProf.Dr.Ben Colenbrander , exProf.Dr.Tom Stout, "Total Antioxidant Levels in Seminal Plasma Correlate Negatively with Semen Quality in Asian Elephants", EU Asia-Link Project Symposium “Health and Reproduction of Asian Elephants”, 31 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2010
  2009 inดร.ปรีดา เลิศวัชระสารกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พรชัย สัญฐิติเสรี, อาจารย์, inดร.นิกร ทองทิพย์, รองศาสตราจารย์, "เฮอร์ปีส์ไวรัส: มหัตภัยเงียบในช้าง", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47, 18 มีนาคม 2009, ไทย กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2009 inดร.นิกร ทองทิพย์, รองศาสตราจารย์, "น้ำเชื้อช้างแช่แข็งและการผสมเทียมในช้างไทย", การประชุมวิชาการ Recent advance in Animal Artificial Insemination , 17 กรกฎาคม 2009, คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2009 inดร.พรชัย สัญฐิติเสรี, อาจารย์, inดร.นิกร ทองทิพย์, รองศาสตราจารย์, inนายวุฒิวงศ์ ธีระพันธ์, อาจารย์, inดร.ปรีดา เลิศวัชระสารกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวนันทวัน ญาติบรรทุง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายณัฐพล เมืองทอง, exน.สพ. เบญจพล หล่อสัญลักษณ์, inดร.วรวิทย์ วัชชวัลคุ, รองศาสตราจารย์, "โรคที่สำคัญในช้างเด็กของประเทศไทย", การประชุมวิชาการด้านปศุสัตว์และสัตว์ป่าภาคตะวันตก ครั้งที่ 1 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จ.กาญจนบุรี, 27 สิงหาคม 2009, กาญจนบุรี ประเทศไทย
  [ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=420141]