Conference

สัมมนาเรื่องสัตว์ป่าเมืองไทย ครั้งที่ 32
ชาติ
15 - 16 ธันวาคม 2011
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
-

Author

Output From Project

การศึกษานิเวศวิทยา ประชากร การแพร่กระจายและสุขภาพเพื่อแก้ปัญหาช้างในประเทศไทย

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :สัมมนาเรื่องสัตว์ป่าเมืองไทย ครั้งที่ 32,22 ธ.ค. 2011 - 22 ธ.ค. 2011
  • เชิงนโยบาย :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเวียงลอ และเขตรักาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ การใช้ประโยชน์ :เป็นแบบอย่างสำหรับ การปรับปรุงพื้นที่ เพื่อการปล่อยละมั่ง และเนื้อทราย การ ติด ตาม และการดำเนินงานต่างๆ,2 เม.ย. 2012 - 2 พ.ค. 2012
  • เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การใช้ประโยชน์ :การประชาสัมพันธ์ ผ่านนิทรรศการงานเกษตรแฟร์ ,29 ม.ค. 2011 - 29 ม.ค. 2011