Journal

Article
ผลของการใช้วัคซีนคุมกำเนิดต่อต้านฮอร์โมนโกนาโดโทรปิน รีลิสซิ่ง ฮอร์โมนต่อประสิทธิภาพทางการสืบพันธุ์ของกวางเพศผู้ (Rusa timorensis)
Journal
Thai Journal of Veterinary Medicine (ISSN: 01256491)
Volume
45
Issue
1
Year
มกราคม - มีนาคม 2015
Page
1-10
Class
นานาชาติ
DOI
-
Related Link
-