Journal

การหาลำดับนิวคลีโอไทด์ และการวิเคราะห์การแสดงออกของอินเตอร์เฟอรอนแกมมา (IFN-gamma)ในกวางรูซ่า (Rusa timorensis) และสัตว์ตระกูลกวางในประเทศไทย
Thai Journal of Veterinary Medicine (ISSN: 01256491)
47
1
117-122
มกราคม - มีนาคม 2017
นานาชาติ
-
-
-
-