Person Image

  Education

  • วท.บ.(เกษตรศาสตร์), สถาบันเทคโนฯลาดกระบัง, ไทย, 2537
  • วท.ม.(พิษวิทยาทางอาหารและโภชนาการ), มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย, 2541

  แน้วโน้มรางวัลของจันทร์เพ็ญ

  Honor Award

  ประกาศเกียรติคุณ 4 ปีล่าสุด

  Publish Year Honor Award 5
  2011 inนางจันทร์เพ็ญ แสงประกาย,"ทุนวิจัยเซเรบอส อวอร์ด ครั้งที่ 11 ประจำปี 2554", , บริษัทเซเรบอส (ประเทศไทย) จำกัด, Sep 1 2011
  2014 inนางจันทร์เพ็ญ แสงประกาย,"ประกาศเกียรติบัตรเพื่อประกาศเกียรติคุณในโอกาสได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ", , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Dec 8 2014
  2014 inนางจันทร์เพ็ญ แสงประกาย,"ประกาศเกียรติคุณผู้สร้างชื่อเสียงให้กับสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ประจำปี พ.ศ.2557", , สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Dec 20 2014
  2017 inนางจันทร์เพ็ญ แสงประกาย,"นักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2558", , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Oct 4 2017
  2019 inนางจันทร์เพ็ญ แสงประกาย,"รางวัลนักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2560", , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Oct 22 2019

  Research/Invention Award

  รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 5 ปีล่าสุด

  Publish Year Output Award 7
  2007 inดร.วันเพ็ญ มีสมญา,inนางสาวเยาวดี คุปตะพันธ์,inนางสมจิต นิยมไทย,inดร.วิภาภรณ์ ณ ถลาง,inนางสาวดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์,inนางสาวเพลินใจ ตังคณะกุล,inนางเย็นใจ ฐิตะฐาน,inดร.เนตรนภิส วัฒนสุชาติ,inนางบุญมา นิยมวิทย์,inดร.เกศศิณี ตระกูลทิวากร,inนางจันทร์เพ็ญ แสงประกาย,inดร.อัญชลี อุษณาสุวรรณกุล,inดร.ดาลัด ศิริวัน,"ผลิตภัณฑ์ข้าวแกงทอดกึ่งสำเร็จรูป", รางวัลนวัตกรรมข้าวไทยเฉลิมพระเกียรติ 2007, , มูลนิธิข้าวไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่าวกับ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) , Oct 5 2007
  2016 inนางจันทร์เพ็ญ แสงประกาย,inนางสาวชมดาว สิกขะมณฑล,inนางจันทร์สุดา จริยวัฒนวิจิตร,inนางสาวศิริพร ตันจอ,"การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มชาข้าวไรซ์เบอรี่", รางวัลชนะเลิศ การประกวดของฝากประจำจังหวัดจากข้าวไรซ์เบอร์รี่ ประเภทอาหารและเครื่องดื่ม, , มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก สภากาชาดไทย และ ม.เกษตรศาสตร์, Jun 28 2016
  2017 inนางจันทร์เพ็ญ แสงประกาย,inนางสาวชมดาว สิกขะมณฑล,inนางจันทร์สุดา จริยวัฒนวิจิตร,inนางสาวศิริพร ตันจอ,"การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มชาข้าวไรซ์เบอรี่", Creator Awards, สังคม, ศูนย์นวัตกรรมกลุ่มธุรกิจ ซีพี ออลล์ อาคาร ซีพี ทาวเวอร์ ชั้น 20 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ , Mar 7 2017
  2017 inดร.อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน, รองศาสตราจารย์,inนางจันทร์เพ็ญ แสงประกาย,inนายญาธิปวีร์ ปักแก้ว,inดร.อรไท สวัสดิชัยกุล,"ผลิตภัณฑ์หมักเนื้อสัตว์สำหรับอบ-ปิ้ง-ย่างที่มีคุณสมบัติยับยั้งการก่อตัวของสารก่อกลายพันธุ์", รองชนะเลิศอันดับหนึ่งในการประกวดด้านนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์, , ที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย, Jul 28 2017
  2017 inนางสาวอภิญญา จุฑางกูร,inดร.อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน, รองศาสตราจารย์,inนางจันทร์เพ็ญ แสงประกาย,inนางสาวชมดาว สิกขะมณฑล,inนายญาธิปวีร์ ปักแก้ว,inดร.อรไท สวัสดิชัยกุล,"การลดอันตรายของสารพิษจากวิธีปรุงแบบ อบ ปิ้ง ย่าง", รางวัลชมเชย, , คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เครือข่าย Southeast Asian Social Innovation Network ร่วมกับ Erasmus+ Programme of the European Union, Aug 1 2017
  2019 exผโลทัย ฤาชัย,exขนิษฐา ทุกข์จาก,inนางจันทร์เพ็ญ แสงประกาย,inดร.อรไท สวัสดิชัยกุล,"คริสปิก้า: เมล็ดเงาะอบแห้มผสมคอนเฟลกเคลือบคาราเมล", รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ด้านสิ่งประดิษฐ์ ประเภท Poster Presentation โครงการมหกรรมการแสดงผลงานระดับชาติ ด้านการพัฒนางานประจำ งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ครั้งที่ 4 , ด้านสิ่งประดิษฐ์ , ที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท) , Dec 13 2019
  2021 inนางจันทร์เพ็ญ แสงประกาย,inดร.อรไท สวัสดิชัยกุล,"นวัตกรรมผลิตภัณฑ์จากวัสดุเศษเหลือจากอุตสาหกรรมแปรรูปเงาะสำหรับประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ", The 27th Science & Technology Research Grant Recipients ทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 27 พ.ศ. 2563, สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา, มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย, Mar 12 2021