Person Image

  Education

  • วท.บ.(เกษตรศาสตร์), สถาบันเทคโนฯลาดกระบัง, ไทย, 2537
  • วท.ม.(พิษวิทยาทางอาหารและโภชนาการ), มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย, 2541

  แน้วโน้มรางวัลของจันทร์เพ็ญ

  Honor Award

  ประกาศเกียรติคุณ 4 ปีล่าสุด

  Publish Year Honor Award 5
  2011 inนางจันทร์เพ็ญ แสงประกาย,"ทุนวิจัยเซเรบอส อวอร์ด ครั้งที่ 11 ประจำปี 2554", , บริษัทเซเรบอส (ประเทศไทย) จำกัด, Sep 1 2011
  2014 inนางจันทร์เพ็ญ แสงประกาย,"ประกาศเกียรติบัตรเพื่อประกาศเกียรติคุณในโอกาสได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ", , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Dec 8 2014
  2014 inนางจันทร์เพ็ญ แสงประกาย,"ประกาศเกียรติคุณผู้สร้างชื่อเสียงให้กับสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ประจำปี พ.ศ.2557", , สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Dec 20 2014
  2017 inนางจันทร์เพ็ญ แสงประกาย,"นักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2558", , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Oct 4 2017
  2019 inนางจันทร์เพ็ญ แสงประกาย,"รางวัลนักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2560", , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Oct 22 2019

  Research/Invention Award

  รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 5 ปีล่าสุด

  Publish Year Output Award 10
  2007 inนางสาวเพลินใจ ตังคณะกุล,inดร.อัญชลี อุษณาสุวรรณกุล,inดร.ดาลัด ศิริวัน,inนางเย็นใจ ฐิตะฐาน,inนางสมจิต นิยมไทย,inนางบุญมา นิยมวิทย์,inดร.วิภาภรณ์ ณ ถลาง,inดร.เนตรนภิส วัฒนสุชาติ,inดร.เกศศิณี ตระกูลทิวากร,inนางสาวเยาวดี คุปตะพันธ์,inนางสาวดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์,inดร.วันเพ็ญ มีสมญา,inนางจันทร์เพ็ญ แสงประกาย,"ผลิตภัณฑ์ข้าวแกงทอดกึ่งสำเร็จรูป", รางวัลนวัตกรรมข้าวไทยเฉลิมพระเกียรติ 2007, , มูลนิธิข้าวไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่าวกับ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) , Oct 5 2007
  2016 inนางสาวชมดาว สิกขะมณฑล,inนางจันทร์เพ็ญ แสงประกาย,inนางจันทร์สุดา จริยวัฒนวิจิตร,inนางสาวศิริพร ตันจอ,"การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มชาข้าวไรซ์เบอรี่", รางวัลชนะเลิศ การประกวดของฝากประจำจังหวัดจากข้าวไรซ์เบอร์รี่ ประเภทอาหารและเครื่องดื่ม, , มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก สภากาชาดไทย และ ม.เกษตรศาสตร์, Jun 28 2016
  2017 inนางสาวชมดาว สิกขะมณฑล,inนางจันทร์เพ็ญ แสงประกาย,inนางจันทร์สุดา จริยวัฒนวิจิตร,inนางสาวศิริพร ตันจอ,"การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มชาข้าวไรซ์เบอรี่", Creator Awards, สังคม, ศูนย์นวัตกรรมกลุ่มธุรกิจ ซีพี ออลล์ อาคาร ซีพี ทาวเวอร์ ชั้น 20 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ , Mar 7 2017
  2017 inนางจันทร์เพ็ญ แสงประกาย,inดร.อรไท สวัสดิชัยกุล,inนายญาธิปวีร์ ปักแก้ว,inดร.อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน, รองศาสตราจารย์,"ผลิตภัณฑ์หมักเนื้อสัตว์สำหรับอบ-ปิ้ง-ย่างที่มีคุณสมบัติยับยั้งการก่อตัวของสารก่อกลายพันธุ์", รองชนะเลิศอันดับหนึ่งในการประกวดด้านนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์, , ที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย, Jul 28 2017
  2017 inนางจันทร์เพ็ญ แสงประกาย,inดร.อรไท สวัสดิชัยกุล,inนางสาวชมดาว สิกขะมณฑล,inดร.อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน, รองศาสตราจารย์,inนายญาธิปวีร์ ปักแก้ว,inนางสาวอภิญญา จุฑางกูร,"การลดอันตรายของสารพิษจากวิธีปรุงแบบ อบ ปิ้ง ย่าง", รางวัลชมเชย, , คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เครือข่าย Southeast Asian Social Innovation Network ร่วมกับ Erasmus+ Programme of the European Union, Aug 1 2017
  2019 inดร.อรไท สวัสดิชัยกุล,inนางจันทร์เพ็ญ แสงประกาย,exผโลทัย ฤาชัย,exขนิษฐา ทุกข์จาก,"คริสปิก้า: เมล็ดเงาะอบแห้มผสมคอนเฟลกเคลือบคาราเมล", รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ด้านสิ่งประดิษฐ์ ประเภท Poster Presentation โครงการมหกรรมการแสดงผลงานระดับชาติ ด้านการพัฒนางานประจำ งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ครั้งที่ 4 , ด้านสิ่งประดิษฐ์ , ที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท) , Dec 13 2019
  2021 inดร.อรไท สวัสดิชัยกุล,inนางจันทร์เพ็ญ แสงประกาย,"นวัตกรรมผลิตภัณฑ์จากวัสดุเศษเหลือจากอุตสาหกรรมแปรรูปเงาะสำหรับประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ", The 27th Science & Technology Research Grant Recipients ทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 27 พ.ศ. 2563, สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา, มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย, Mar 12 2021
  2021 inนางจันทร์เพ็ญ แสงประกาย,inดร.อรไท สวัสดิชัยกุล,inนางสาวช่อลัดดา เที่ยงพุก,inนางสาวอภิญญา จุฑางกูร,"การพัฒนาชุมชนภายใต้โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์: นวัตกรรมชุมชน โดย U2T แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร", รางวัลชมเชย โครงการการประกวดแข่งขันการพัฒนาชุมชนภายใต้โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย, , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Dec 28 2021
  2022 inดร.อรไท สวัสดิชัยกุล,inนางจันทร์เพ็ญ แสงประกาย,"คริสปิก้า : เมล็ดเงาะอบแห้งผสมคอนเฟลกเคลือบคาราเมล", รางวัลรองชนะเลิศ การประกวดนวัตกรรมสาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2563, , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Feb 2 2022
  2022 inนางจันทร์เพ็ญ แสงประกาย,inนางสาวช่อลัดดา เที่ยงพุก,inนางสาวอภิญญา จุฑางกูร,inดร.อรไท สวัสดิชัยกุล,"U2Tลาดพร้าว 2564: กิจกรรมรณรงค์ลดขยะอินทรีย์ในชุมชนแขวงลาดพร้าว", ใบประกาศเกียรติคุณ: โครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (Low Emission Support Scheme: LESS) ได้แก่ ใบประกาศเกียรติคุณของม.เกษตร และ ใบประกาศเกียรติคุณของชุมชน 5 แห่ง, การจัดการของเสีย, กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน), Sep 27 2022