Award

Article
คริสปิก้า: เมล็ดเงาะอบแห้มผสมคอนเฟลกเคลือบคาราเมล
Award
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ด้านสิ่งประดิษฐ์ ประเภท Poster Presentation โครงการมหกรรมการแสดงผลงานระดับชาติ ด้านการพัฒนางานประจำ งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ครั้งที่ 4
Branch
ด้านสิ่งประดิษฐ์
Doner
ที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท)
Class
ชาติ
Received
13 ธันวาคม 2019
Related Link
-