รางวัลภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ ปี 2009

16

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2009

18

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2009

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2009

22

Project

โครงการวิจัย ปี 2009

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2009

16

Award

รางวัล ปี 2009

แนวโน้มรางวัลภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 5 ปีล่าสุด

Publish Year Honor Award 8
2009 inดร.งามทิพย์ ภู่วโรดม, รองศาสตราจารย์,"เมธีส่งเสริมนวัตกรรม (Innovation Ambassador) ประจำปี 2552 ", , สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , Jan 26 2009
2009 inดร.ภาณุวัฒน์ สรรพกุล, รองศาสตราจารย์,"รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2551 ประเภทบุคคล-ผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ กลุ่ม 1 จำนวน 1 ผลงาน", , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Jul 22 2009
2009 inดร.ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์, รองศาสตราจารย์,"รางวัลนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2552 รางวัลชนะเลิศ ประเภทอาจารย์ นักวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์", สาขาอุตสาหกรรมเกษตร, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Jul 22 2009
2009 inดร.ภาณุวัฒน์ สรรพกุล, รองศาสตราจารย์,"รางวัลนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2552 รางวัลรองชนะเลิศ ประเภทอาจารย์ นักวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์", สาขาอุตสาหกรรมเกษตร, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Jul 22 2009
2009 inดร.รังรอง ยกส้าน, รองศาสตราจารย์,"เกียรติบัตรเมธีส่งเสริมนวัตกรรม ในโครงการเชิดชูเกียรติ “เมธีส่งเสริมนวัตกรรม” ประจำปี 2552", , สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, Jan 26 2009
2009 inดร.ภาณุวัฒน์ สรรพกุล, รองศาสตราจารย์,"โล่เชิดชูเกียรติ ผู้นำชื่อเสียงมาสู่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2552", , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Oct 22 2009
2009 inดร.ภาณุวัฒน์ สรรพกุล, รองศาสตราจารย์,"รางวัลนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2552 รางวัลชมเชย ประเภทอาจารย์ นักวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์", สาขาอุตสาหกรรมเกษตร, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Jul 22 2009
2009 inดร.ภาณุวัฒน์ สรรพกุล, รองศาสตราจารย์,"รางวัลนวัตกรรมข้าวไทยปี 2552 รางวัลที่ 2", , มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปภัมภ์ และสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ, Oct 5 2009

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 5 ปีล่าสุด

Publish Year Output Award 7
2009 inดร.ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์, รองศาสตราจารย์,inดร.อำพร เสน่ห์, รองศาสตราจารย์,"Water Resistance Plasma Coated Paper for Packaging Industry", นวัตกรรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2552 , สาขาอุตสาหกรรมเกษตร, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, May 26 2009
2009 inดร.ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์, รองศาสตราจารย์,"Force Distribution Detector for Package Testing Applications", นวัตกรรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2552, สาขาอุตสาหกรรมเกษตร , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, May 26 2009
2009 inดร.ธาริณี นามพิชญ์, รองศาสตราจารย์,"การพัฒนายางธรรมชาติกราฟต์สไตรีนพร้อมวัลคาไนซ์ด้วยเทคนิคการฉายรังสีแกมมา ", งานประกวดนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2552, อุตสาหกรรมเกษตร, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Jul 22 2009
2009 inดร.ธาริณี นามพิชญ์, รองศาสตราจารย์,"การปรับปรุงสมบัติของพอลิ (แลคติกแอซิด) ด้วยยางธรรมชาติดัดแปรเพื่อเตรียมเป็นบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ", งานประกวดนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2552 รางวัลชมเชย, อุคสาหกรรมเกษตร, มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์, Jul 22 2009
2009 inดร.ภาณุวัฒน์ สรรพกุล, รองศาสตราจารย์,"แผ่นป้องกันเชื้อราจากสารธรรมชาติ", รางวัลนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2552 รางวัลชมเชย ประเภทอาจารย์ นักวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, สาขาอุตสาหกรรมเกษตร, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Jul 22 2009
2009 inดร.ภาณุวัฒน์ สรรพกุล, รองศาสตราจารย์,""เคยู เฟรชเซ้นซ์" ฉลากบอกความสดใหม่จากสตาร์ชข้าวเจ้า", รางวัลนวัตกรรมข้าวไทยปี 2552 รางวัลที่ 2 , -, มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ, Oct 5 2009
2009 inดร.ภาณุวัฒน์ สรรพกุล, รองศาสตราจารย์,inดร.สุดสาย ตรีวานิช, รองศาสตราจารย์,"ตัวชี้วัดการเน่าเสียของอาหารฐานสีย้อมผสม เฟรชเซ็นต์", รางวัลนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2552 รางวัลรองชนะเลิศ ประเภทอาจารย์ นักวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, สาขาอุตสาหกรรมเกษตร, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Jul 22 2009

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 4 ปีล่าสุด

Year:

<< 2013201220112009 >>
Publish Year Conference Award 2
2009 inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ,inนายวิชัย หฤทัยธนาสันติ์, รองศาสตราจารย์,inนางอุไรวรรณ ดิลกคุณานันท์,inดร.วลัยรัตน์ จันทรปานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inดร.ภาณุวัฒน์ สรรพกุล, รองศาสตราจารย์,"Characterization of the Chemical Consituents in Six Essential oils and their Solid-and Vapor-Phase Antifungal Properties Against Postharvest Phytogenic fungi.", Poster Contest Award for the 3rd Place Winnig, , Agro Industry Academic Council Association , Jun 19 2009
2009 inดร.รังรอง ยกส้าน, รองศาสตราจารย์,"Epoxidized natural rubber for adhesive applications", รางวัลดี การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 46 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, วิทยาศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Mar 17 2009