รางวัลภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ ปี 2017

15

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2017

12

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2017

2

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2017

36

Project

โครงการวิจัย ปี 2017

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2017

3

Award

รางวัล ปี 2017

แนวโน้มรางวัลภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 5 ปีล่าสุด

Publish Year Output Award 1
2017 inดร.ศิวาพร โอเจริญ, อาจารย์,inดร.ณัฐดนัย หาญการสุจริต, รองศาสตราจารย์,""Ice Health" Okra icecream with red beans (sugar-reduced formula)", รางวัลชนะเลิศ และรางวัล Grand Prize โครงการประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร ระดับนิสิตนักศึกษา ครั้งที่ 5 : AI KU-KCG Innovation Contest 2016, Healthy Value Chain ประเภท Food for Chic (NCDs Food), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับบริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด, Jan 14 2017

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 4 ปีล่าสุด

Year:

<< 2013201220112009 >>