รางวัลภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ ปี 2008

8

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2008

47

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2008

1

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2008

21

Project

โครงการวิจัย ปี 2008

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2008

3

Award

รางวัล ปี 2008

แนวโน้มรางวัลภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 5 ปีล่าสุด

Publish Year Honor Award 3
2008 inดร.วาณี ชนเห็นชอบ, รองศาสตราจารย์,"รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ประจำปี 2550", สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Apr 30 2008
2008 inดร.ภาณุวัฒน์ สรรพกุล, รองศาสตราจารย์,"โล่เกียรติคุณ ผู้สนับสนุนและมีส่วนร่วมในความสำเร็จของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์", , คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, Sep 23 2008
2008 inดร.ภาณุวัฒน์ สรรพกุล, รองศาสตราจารย์,"รางวัลอาจารย์ดีเด่น คณะอุตสาหกรรมเกษตร ปี พ.ศ.2550", ด้านการสอน, คณะอุตสาหกรรมเกษตร, Dec 25 2008

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 5 ปีล่าสุด

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 4 ปีล่าสุด

Year:

<< 2013201220112009 >>