รางวัลภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ ปี 2003

3

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2003

3

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2003

2

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2003

0

Project

โครงการวิจัย ปี 2003

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2003

1

Award

รางวัล ปี 2003

แนวโน้มรางวัลภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 5 ปีล่าสุด

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 5 ปีล่าสุด

Publish Year Output Award 1
2003 inดร.งามทิพย์ ภู่วโรดม, รองศาสตราจารย์,"ภาชนะบรรจุย่อยสลายได้ทางชีวภาพจากมันสำปะหลัง (KU-GREEN) ", รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น พ.ศ.2546, , สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Oct 29 2003

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 4 ปีล่าสุด

Year:

<< 2013201220112009 >>