รางวัลภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ ปี 2018

9

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2018

8

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2018

2

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2018

12

Project

โครงการวิจัย ปี 2018

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2018

4

Award

รางวัล ปี 2018

แนวโน้มรางวัลภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 5 ปีล่าสุด

Publish Year Honor Award 3
2018 inดร.ณัฐดนัย หาญการสุจริต, รองศาสตราจารย์,"KU Research Star ประจำปี 2559", สาขาเกษตรศาสตร์, สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Jun 1 2018
2018 inดร.ณัฐดนัย หาญการสุจริต, รองศาสตราจารย์,"Honorable mention Poster competition FIAC 2018", , Food Science and Technology Association of Thailand via Food Innovation Asia Conference 2018, Jun 15 2018
2018 inดร.ณัฐดนัย หาญการสุจริต, รองศาสตราจารย์,"Outstanding Poster Award", สาขาเกษตรศาสตร์, International Conference of Agriculture and Natural Resources (ANRES 2018), Apr 28 2018

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 5 ปีล่าสุด

Publish Year Output Award 1
2018 inดร.ธาริณี นามพิชญ์, รองศาสตราจารย์,"Treatment Process of Waste Water from Production Industries Using Natural Rubber Latex", รางวัลประกาศเกียรติคุณ รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2561, สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช, สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ , Jan 12 2018

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 4 ปีล่าสุด

Year:

<< 2013201220112009 >>