รางวัลภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ ปี 2011

18

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2011

43

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2011

3

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2011

19

Project

โครงการวิจัย ปี 2011

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2011

14

Award

รางวัล ปี 2011

แนวโน้มรางวัลภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 5 ปีล่าสุด

Publish Year Honor Award 8
2011 inดร.งามทิพย์ ภู่วโรดม, รองศาสตราจารย์,"โครงการคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นด้านคุณธรรมจริยธรรม", การส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย, คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Mar 2 2011
2011 inดร.ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์, รองศาสตราจารย์,"The Most Promising Scientific Work (IAPRI AWARD 2011) ", The Seminaris hotel ณ เมืองเบอร์ลิน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี, International Association of Packaging Research Institutes, May 18 2011
2011 inดร.ภาณุวัฒน์ สรรพกุล, รองศาสตราจารย์,"Who's Who in the World 2012-29th Edition", , Marquis Who's Who LLC, Dec 7 2011
2011 inดร.ภาณุวัฒน์ สรรพกุล, รองศาสตราจารย์,"Who's Who in ASIA 2012-2nd Edition", , Marquis Who's Who LLC., Dec 7 2011
2011 inดร.ภาณุวัฒน์ สรรพกุล, รองศาสตราจารย์,"รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2553 ประเภทบุคคล-ผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ กลุ่ม 1 จำนวน 4 ผลงาน", , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Sep 20 2011
2011 inดร.ภาณุวัฒน์ สรรพกุล, รองศาสตราจารย์,"2000 Outstanding Intellectuals of the 21st Century 2012", , International Biographical Centre, Nov 11 2011
2011 inดร.ภาณุวัฒน์ สรรพกุล, รองศาสตราจารย์,"International Dictionary of Professionals", , American Biographical Institute, Nov 18 2011
2011 inดร.ภาณุวัฒน์ สรรพกุล, รองศาสตราจารย์,"รางวัลอาจารย์ดีเด่น คณะอุตสาหกรรมเกษตร ปี พ.ศ.2553", ด้านผลงานตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติสูงสุด, คณะอุตสาหกรรมเกษตร, Dec 28 2011

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 5 ปีล่าสุด

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 4 ปีล่าสุด

Year:

<< 2013201220112009 >>
Publish Year Conference Award 6
2011 inดร.ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์, รองศาสตราจารย์,inดร.อำพร เสน่ห์, รองศาสตราจารย์,"Effects of Treatment Time by Sulfur Hexafluoride (SF6) Plasma on Barrier and Mechanical Properties of Paperboard", The Most Promising Scientific Work, , International Association of Packaging Research Institutes, May 18 2011
2011 inดร.อำพร เสน่ห์, รองศาสตราจารย์,inดร.ภาณุวัฒน์ สรรพกุล, รองศาสตราจารย์,"Antioxidant and Free Radical Scavenging Activities of Curcumin Nanoparticles", รางวัลชมเชยในการนำเสนอผลงานภาคบรรยาย, สาขา เครื่องเทศและสมุนไพร, ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ร่วมกับภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย , May 20 2011
2011 inดร.ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์, รองศาสตราจารย์,inดร.ภาณุวัฒน์ สรรพกุล, รองศาสตราจารย์,"Clove-Oil Incorporated Antimicrobial Paperboard", The Best Poster Presentation, -, International Association of Packaging Research Institute (IAPRI), May 18 2011
2011 inดร.ชิราวุฒิ เพชรเย็น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, รองศาสตราจารย์,"Lipasecatalysed ringopening polymerization of lactic acid and its polymer characteristic", Chiang Mai International Conference on Biomaterials & Applications (CMICBA2011), Biotechnology/Biomaterials, คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ, Aug 9 2011
2011 inดร.วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์, รองศาสตราจารย์,inดร.ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์, รองศาสตราจารย์,inดร.ภาณุวัฒน์ สรรพกุล, รองศาสตราจารย์,"Development of a Novel Colorimetric Indicator for Monitoring Freshness of Oxygen?Sensitive Dairy Products", The Best Poster Presentation, , International Association of Packaging Research Institute (IAPRI), May 16 2011
2011 inดร.ชิราวุฒิ เพชรเย็น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, รองศาสตราจารย์,"Lipasecatalysed ringopening polymerization of lactic acid and its polymer characteristic", รางวัลที่สองของการประกวดโปสเตอร์งานวิจัยในการประชุมวิชาการนานาชาติ CMICBA2011 , เทคโนโลยีชีวภาพ, ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน , Aug 9 2011