รางวัลภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ ปี 2010

15

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2010

48

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2010

1

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2010

21

Project

โครงการวิจัย ปี 2010

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2010

6

Award

รางวัล ปี 2010

แนวโน้มรางวัลภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 5 ปีล่าสุด

Publish Year Honor Award 4
2010 inดร.ชิราวุฒิ เพชรเย็น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"รางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ผู้มีผลงานทางวิชาการระดับยอดเยี่ยม (Outstanding Award)", การเชิดชูเกียรติและสร้างแรงผลักดันแก่นักวิจัยรุ่นใหม่, สถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย (Thailand Graduate Institute of Science and Technology), Jul 16 2010
2010 inดร.ภาณุวัฒน์ สรรพกุล, รองศาสตราจารย์,"โล่เชิดชูเกียรติ ผู้นำชื่อเสียงมาสู่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2553", , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Nov 9 2010
2010 inดร.ภาณุวัฒน์ สรรพกุล, รองศาสตราจารย์,"Who's Who in the World 2011-28th Edition", , Marquis Who's Who LLC., Jul 9 2010
2010 inดร.ภาณุวัฒน์ สรรพกุล, รองศาสตราจารย์,"รางวัลนวัตกรรมข้าวไทยปี 2553 รองชนะเลิศอันดับ 2", , มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปภัมภ์ และสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ, Oct 5 2010

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 5 ปีล่าสุด

Publish Year Output Award 2
2010 inดร.รังรอง ยกส้าน, รองศาสตราจารย์,"Low molecular weight chitosan-g-L-phenylalanine: Preparation, characterization, and complex formation with DNA", รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2552(รางวัลประเภทบุคคล-ผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ กลุ่ม 1), สาขาวิทยาศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์, Sep 21 2010
2010 inดร.ภาณุวัฒน์ สรรพกุล, รองศาสตราจารย์,"“เคยู โอวาการ์ด” สารเคลือบไข่สดจากสตาร์ชข้าวเจ้า”", รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการประกวดรางวัลนวัตกรรมข้าวไทยปี 2553, , มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปภัมภ์ และสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ, Oct 5 2010

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 4 ปีล่าสุด

Year:

<< 2013201220112009 >>