Person Image

Administration

  • ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Education

  • วท.บ.(วิทยาศาสตร์การประมง), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, ไทย, 2545
  • วท.ม.(เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2547
  • ปร.ด.เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2563

โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 8 Project 1 6 0 0
2009 ศักยภาพการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ทดแทนปุ๋ยเคมีในการผลิตบัวหลวง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2009 การชักนำการออกของบัวหลวงจีน (Nelumbo nucifera Gaertn.) ด้วยช่วงแสงและการตอบสนองของการเจริญเติบโตและผลผลิตเมล็ดต่อช่วงแสงธรรมชาติของลูกผสมพันธุ์ไทยผสมจีน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
2009 โครงการรักษาและปรับปรุงฐานทรัพยากรและความสมดุลของระบบนิเวศของบัวหลวงในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2008 การชักนำการออกของบัวหลวงจีน (Nelumbo nucifera Gaertn.) ด้วยช่วงแสงและการตอบสนองของการเจริญเติบโตและผลผลิตเมล็ดต่อช่วงแสงธรรมชาติของลูกผสมพันธุ์ไทยและพันธุ์ไทยผสมจีน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2008 ศักยภาพการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ทดแทนปุ๋ยเคมีในการผลิตบัวหลวง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2007 การศึกษาการแพร่กระจายของประชาคมปลาและพลวัตประชากรปลากลุ่มปลาหนัง (Catfish) ในพื้นที่หนองหาร และลำน้ำก่ำ จังหวัดสกลนคร หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2007 ลักษณะทางกายภาพบางประการและความหลากหลายทางชีวภาพของประชากรปลาเนื้ออ่อนและปลาหนังบางชนิดของพื้นที่ชุ่มน้ำหนองหาร ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2007 ความหลากหลายทางพันธุกรรมของประชากรปลาเนื้ออ่อนในพื้นที่ชุ่มน้ำหนองหารและลุ่มน้ำก่ำ จังหวัดสกลนคร ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 1 Project 0 0 0 0
2021 "ปลาสวยงามในธรรมชาติ" สู่การผลิตเชิงพาณิชย์ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 23 Project 5 3 0 0
2021 โครงการพัฒนาเมืองสกลนครให้เป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอาหารท้องถิ่นอีสานแบบใหม่ หัวหน้าโครงการ แผนงานฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนของจังหวัด ภายใต้งบประมาณเงินกู้ของรัฐบาล 0 0 0 0
2021 โครงการการพัฒนาศักยภาพการผลิตปลานิลในกระชังโดยการใช้เทคโนโลยีภูมิคุ้มกันโรคขั้นสูงเพื่อบรรเทาปัญหาการเกิดโรคในพื้นที่อีสานตอนบนลุ่มน้ำโขง หัวหน้าโครงการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0 0 0
2020 เพิ่มประสิทธิภาพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเชิงบูรณาการเพื่อความยั่งยืน... ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2018 การศึกษาพันธุกรรมและเพิ่มผลผลิตปลาดุกอุยธรรมชาติในหนองหารเพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2017 การศึกษาเภสัชจลนศาสตร์ การตกค้างและระยะปลอดยาของยาออกซิเตตร้าซัยคลินในปลาดุกลูกผสม (clarias macrocephalus x C. gariepinus) ผู้ร่วมวิจัย ทุนวิจัยสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพในการทำวิจัยของนักวิจัยคณะสัตวแพทยศาสตร์ (ทุนพัฒนาศักยภาพ) ประจำปีงบประมาณ 2560 0 0 0 0
2016 โครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติหนองหารอย่างสมดุลและยั่งยืน หัวหน้าโครงการ เงินอุดหนุนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
2015 การสำรวจแหล่งและปริมาณผลพลอยได้จากโรงงานอุตสาหกรรม และเศษเหลือจากการเกษตรในเขตจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ที่มีศักยภาพเป็นแหล่งวัตถุดิบอาหารสัตว์ หัวหน้าโครงการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 1 0 0 0
2015 การเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาของปลานิลที่เลี้ยงในน้ำเค็มที่เกิดจากเกลือสินเธาว์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2014 การเจริญเติบโต ต้นทุน และผลตอบแทนของการเลี้ยงปลากะพงขาวในน้ำจืดในพื้นที่อุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ หัวหน้าโครงการ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 0 0 0 0
2014 การใช้กวาวเครือแดงร่วมกับอุณหภูมิสูงในการแปลงเพศปลานิลเพื่อผลิตสัตว์น้ำอินทรีย์ในพื้นที่อุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ ผู้ร่วมวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 0 0 0 0
2014 ชีววิทยาการสืบพันธุ์และการแสดงออกของยีนไวเทคโลจีนินในปลานาง (Micronema bleekeri) ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2012 การใช้หอยเชอรี่เป็นแหล่งโปรตีนทดแทนปลาป่นในอาหารปลาดุกลูกผสม หัวหน้าโครงการ สถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร 0 0 0 0
2010 ศักยภาพการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ทดแทนปุ๋ยเคมีในการผลิตบัวหลวง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2010 การชักนำการออกของบัวหลวงจีน (Nelumbo nucifera Gaertn.) ด้วยช่วงแสงและการตอบสนองของการเจริญเติบโตและผลผลิตเมล็ดต่อช่วงแสงธรรมชาติของลูกผสมพันธุ์ไทยผสมจีน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 1 0 0
2010 การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของประชากรปลาเผาะ (Pangasius bocourti) หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2009 การติดตามการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศในนาข้าวประหยัดน้ำ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2009 การพัฒนาพื้นที่อุทยานหนองหารน้อยเฉลิมพระเกียรติให้เป็นแหล่งรวบรวมพันธุ์บัวและแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศเพื่อเศรษฐกิจชุมชน ผู้ร่วมวิจัย โครงการศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1 0 0 0
2009 โครงการพัฒนาระบบการปลูกข้าวเชิงอนุรักษ์ระบบนิเวศน์และทรัพยากรน้ำ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2009 การจัดการน้ำในการปลูกข้าวประหยัดน้ำ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2009 การวิเคราะห์สาเหตุและแนวทางแก้ไขปัญหาการเสียสมดุลระบบนิเวศน์ในแปลงนาและแหล่งน้ำ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2008 ศักยภาพการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ทดแทนปุ๋ยเคมีในการผลิตบัวหลวง หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
2008 ลักษณะทางกายภาพบางประการและความหลากหลายทางชีวภาพของประชากรปลาเนื้ออ่อนและปลาหนังบางชนิดของพื้นที่ชุ่มน้ำหนองหาร ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2008 ความหลากหลายทางพันธุกรรมของประชากรปลาเนื้ออ่อนในพื้นที่ชุ่มน้ำหนองหารและลุ่มน้ำก่ำ จังหวัดสกลนคร ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 7 Project 4 0 0 0
2021 การพัฒนาและยกระดับเศรษฐกิจฐานรากด้านการประมงโโยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ หัวหน้าโครงการ งบประมาณตามแผนพัฒนาจังหวัดสกลนคร 0 0 0 0
2019 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำตามมาตรฐาน GAP และมาตรฐานอินทรีย์สู่การแปรรูปและสร้างมูลค่าเพิ่มกลุ่มจังหวัดสนุก หัวหน้าโครงการ งบประมาณยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 2 0 0 0
2019 การถ่ายทอดความรู้และติดตามโครงการอย่างมีส่วนร่วมโครงการพัฒนาแก้มลิงหนองเลิงเปือยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ระยะที่ 3) ผู้ร่วมวิจัย สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ 0 0 0 0
2018 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนางานด้านการประมงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน หัวหน้าโครงการ งบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ 2561 2 0 0 0
2017 พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติในหนองหารสู่การประเมินศักยภาพการใช้ประโยชน์อย่างสมดุลและยั่งยืน หัวหน้าโครงการ งบประมาณจังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ 2560 0 0 0 0
2015 ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพเพื่อดึงดูดรายได้จากประเทศเพื่อนบ้าน หัวหน้าโครงการ งบประมาณกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 0 0 0 0
2013 โครงการพัฒนาและฟื้นฟูหนองหาร จังหวัดสกลนคร หัวหน้าโครงการ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 0 0 0 0