Person Image

  Education

  • วท.บ.(วิทยาศาสตร์การประมง), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, ไทย, 2545
  • วท.ม.(เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2547
  • ปร.ด.เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2563

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 9 Project 2 7 0 0
  2023 การเพิ่มขีดความสามารถการปรับปรุงพันธุ์กลุ่มปลาดุก (ปลาดุกอุย ปลาดุกยักษ์ และลูกผสมบิ๊กอุย) เพื่อยกระดับผลผลิตและนวัตกรรมอุตสาหกรรมสัตว์น้ำอย่างยั่งยืน (ทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัยศักยภาพสูง เริ่มปี 2566) ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 1 1 0 0
  2009 ศักยภาพการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ทดแทนปุ๋ยเคมีในการผลิตบัวหลวง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2009 การชักนำการออกของบัวหลวงจีน (Nelumbo nucifera Gaertn.) ด้วยช่วงแสงและการตอบสนองของการเจริญเติบโตและผลผลิตเมล็ดต่อช่วงแสงธรรมชาติของลูกผสมพันธุ์ไทยผสมจีน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
  2009 โครงการรักษาและปรับปรุงฐานทรัพยากรและความสมดุลของระบบนิเวศของบัวหลวงในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2008 การชักนำการออกของบัวหลวงจีน (Nelumbo nucifera Gaertn.) ด้วยช่วงแสงและการตอบสนองของการเจริญเติบโตและผลผลิตเมล็ดต่อช่วงแสงธรรมชาติของลูกผสมพันธุ์ไทยและพันธุ์ไทยผสมจีน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2008 ศักยภาพการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ทดแทนปุ๋ยเคมีในการผลิตบัวหลวง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2007 การศึกษาการแพร่กระจายของประชาคมปลาและพลวัตประชากรปลากลุ่มปลาหนัง (Catfish) ในพื้นที่หนองหาร และลำน้ำก่ำ จังหวัดสกลนคร หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2007 ลักษณะทางกายภาพบางประการและความหลากหลายทางชีวภาพของประชากรปลาเนื้ออ่อนและปลาหนังบางชนิดของพื้นที่ชุ่มน้ำหนองหาร ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2007 ความหลากหลายทางพันธุกรรมของประชากรปลาเนื้ออ่อนในพื้นที่ชุ่มน้ำหนองหารและลุ่มน้ำก่ำ จังหวัดสกลนคร ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 24 Project 5 6 0 0
  2021 โครงการพัฒนาเมืองสกลนครให้เป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอาหารท้องถิ่นอีสานแบบใหม่ หัวหน้าโครงการ แผนงานฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนของจังหวัด ภายใต้งบประมาณเงินกู้ของรัฐบาล 0 0 0 0
  2021 โครงการการพัฒนาศักยภาพการผลิตปลานิลในกระชังโดยการใช้เทคโนโลยีภูมิคุ้มกันโรคขั้นสูงเพื่อบรรเทาปัญหาการเกิดโรคในพื้นที่อีสานตอนบนลุ่มน้ำโขง หัวหน้าโครงการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0 0 0
  2021 "ปลาสวยงามในธรรมชาติ" สู่การผลิตเชิงพาณิชย์ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
  2020 เพิ่มประสิทธิภาพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเชิงบูรณาการเพื่อความยั่งยืน... ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 3 0 0
  2018 การศึกษาพันธุกรรมและเพิ่มผลผลิตปลาดุกอุยธรรมชาติในหนองหารเพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2017 การศึกษาเภสัชจลนศาสตร์ การตกค้างและระยะปลอดยาของยาออกซิเตตร้าซัยคลินในปลาดุกลูกผสม (clarias macrocephalus x C. gariepinus) ผู้ร่วมวิจัย ทุนวิจัยสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพในการทำวิจัยของนักวิจัยคณะสัตวแพทยศาสตร์ (ทุนพัฒนาศักยภาพ) ประจำปีงบประมาณ 2560 0 0 0 0
  2016 โครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติหนองหารอย่างสมดุลและยั่งยืน หัวหน้าโครงการ เงินอุดหนุนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
  2015 การสำรวจแหล่งและปริมาณผลพลอยได้จากโรงงานอุตสาหกรรม และเศษเหลือจากการเกษตรในเขตจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ที่มีศักยภาพเป็นแหล่งวัตถุดิบอาหารสัตว์ หัวหน้าโครงการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 1 0 0 0
  2015 การเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาของปลานิลที่เลี้ยงในน้ำเค็มที่เกิดจากเกลือสินเธาว์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2014 การเจริญเติบโต ต้นทุน และผลตอบแทนของการเลี้ยงปลากะพงขาวในน้ำจืดในพื้นที่อุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ หัวหน้าโครงการ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 0 0 0 0
  2014 การใช้กวาวเครือแดงร่วมกับอุณหภูมิสูงในการแปลงเพศปลานิลเพื่อผลิตสัตว์น้ำอินทรีย์ในพื้นที่อุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ ผู้ร่วมวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 0 0 0 0
  2014 ชีววิทยาการสืบพันธุ์และการแสดงออกของยีนไวเทคโลจีนินในปลานาง (Micronema bleekeri) ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2012 การใช้หอยเชอรี่เป็นแหล่งโปรตีนทดแทนปลาป่นในอาหารปลาดุกลูกผสม หัวหน้าโครงการ สถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร 0 0 0 0
  2010 ศักยภาพการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ทดแทนปุ๋ยเคมีในการผลิตบัวหลวง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2010 การชักนำการออกของบัวหลวงจีน (Nelumbo nucifera Gaertn.) ด้วยช่วงแสงและการตอบสนองของการเจริญเติบโตและผลผลิตเมล็ดต่อช่วงแสงธรรมชาติของลูกผสมพันธุ์ไทยผสมจีน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 1 0 0
  2010 การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของประชากรปลาเผาะ (Pangasius bocourti) หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2009 การติดตามการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศในนาข้าวประหยัดน้ำ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2009 การพัฒนาพื้นที่อุทยานหนองหารน้อยเฉลิมพระเกียรติให้เป็นแหล่งรวบรวมพันธุ์บัวและแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศเพื่อเศรษฐกิจชุมชน ผู้ร่วมวิจัย โครงการศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1 0 0 0
  2009 โครงการพัฒนาระบบการปลูกข้าวเชิงอนุรักษ์ระบบนิเวศน์และทรัพยากรน้ำ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2009 การจัดการน้ำในการปลูกข้าวประหยัดน้ำ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2009 การวิเคราะห์สาเหตุและแนวทางแก้ไขปัญหาการเสียสมดุลระบบนิเวศน์ในแปลงนาและแหล่งน้ำ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2008 ศักยภาพการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ทดแทนปุ๋ยเคมีในการผลิตบัวหลวง หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
  2008 ลักษณะทางกายภาพบางประการและความหลากหลายทางชีวภาพของประชากรปลาเนื้ออ่อนและปลาหนังบางชนิดของพื้นที่ชุ่มน้ำหนองหาร ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2008 ความหลากหลายทางพันธุกรรมของประชากรปลาเนื้ออ่อนในพื้นที่ชุ่มน้ำหนองหารและลุ่มน้ำก่ำ จังหวัดสกลนคร ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 9 Project 4 0 0 0
  2022 โครงการแนวทางการบูรณาการแผนปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.) เชิงพื้นที่ที่สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจเชิงพื้นที่ระดับภาค ของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สัญญาเลขที่ ORG6420003 โครงการนำร่อง “การแก้ปัญหาความยากจนโดยการเสริมสร้างเศรษฐกิจระดับครัวเรือนตามรูปแบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอย่างมีประสิทธิภาพในภาวะน้ำจำกัดและส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรแม่นยำด้วยกระบวนการปรับปรุงทรัพยากรดินนำไปสู่การแปรรูปเพื่อสร้า หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.). เป็นโครงการวิจัยย่อยที่ดำเนินการเป็นโครงการนำร่องในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 0 0 0 0
  2022 โครงการพัฒนาและขยายผลการพัฒนาเกษตรฐานรากด้วยนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ตามรูปแบบสกลโมเดล หัวหน้าโครงการ งบประมาณจังหวัดสกลนคร 0 0 0 0
  2021 การพัฒนาและยกระดับเศรษฐกิจฐานรากด้านการประมงโโยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ หัวหน้าโครงการ งบประมาณตามแผนพัฒนาจังหวัดสกลนคร 0 0 0 0
  2019 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำตามมาตรฐาน GAP และมาตรฐานอินทรีย์สู่การแปรรูปและสร้างมูลค่าเพิ่มกลุ่มจังหวัดสนุก หัวหน้าโครงการ งบประมาณยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 2 0 0 0
  2019 การถ่ายทอดความรู้และติดตามโครงการอย่างมีส่วนร่วมโครงการพัฒนาแก้มลิงหนองเลิงเปือยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ระยะที่ 3) ผู้ร่วมวิจัย สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ 0 0 0 0
  2018 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนางานด้านการประมงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน หัวหน้าโครงการ งบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ 2561 2 0 0 0
  2017 พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติในหนองหารสู่การประเมินศักยภาพการใช้ประโยชน์อย่างสมดุลและยั่งยืน หัวหน้าโครงการ งบประมาณจังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ 2560 0 0 0 0
  2015 ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพเพื่อดึงดูดรายได้จากประเทศเพื่อนบ้าน หัวหน้าโครงการ งบประมาณกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 0 0 0 0
  2013 โครงการพัฒนาและฟื้นฟูหนองหาร จังหวัดสกลนคร หัวหน้าโครงการ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 0 0 0 0