การเพิ่มขีดความสามารถการปรับปรุงพันธุ์กลุ่มปลาดุก (ปลาดุกอุย ปลาดุกยักษ์ และลูกผสมบิ๊กอุย) เพื่อยกระดับผลผลิตและนวัตกรรมอุตสาหกรรมสัตว์น้ำอย่างยั่งยืน (ทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัยศักยภาพสูง เริ่มปี 2566)

Publish Year International Journal 1
2023 exนางสาวเพียงใจ เฉลิมวงศ์, exนายฐิติพงศ์ พันทุม, exนายพิชญ์ วัฒนดิลกชาติกุล, exนางสาวณัฐกาญจน์ อริยราพงษ์, exนางสาวธัญพรรธน์ ทอง, exนางสาวภณิฑดา ศรีคำภา, inดร.วรพงศ์ สิงห์ชาติ, inดร.ซัยยิด ฟาร์ฮาน อะหมัด, อาจารย์, exนางสาวคัณฑิกา น้อยโต, exMr.Ryan Rasoarahona, exDr.Artem Lisachov, exDr.Hina Ali, inดร.เอกพันธ์ ไกรจักร์, รองศาสตราจารย์, inดร.ณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่, รองศาสตราจารย์, inดร.สาทิต ฉัตรชัยพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เกตุนภัส ศรีไพโรจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สิทธิชัย ฮะทะโชติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exผศ.ดร.อิงอร ไชยเยศ, inดร.ชัชวาล จันทราสุริยารัตน์, รองศาสตราจารย์, exนายวิศรุต ชัยเลิศฤทธิ์, inนายวรงค์ สุขเสวต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนางสาวจุมาพร โสหนองบัว, exนายวิศนุ ศรีไม้, exศ.ดร.สัญชัย พยุงภร, exProf.Kyudong Han, exProf.Agostinho Antunes, inดร.ประพันธ์ศักดิ์ ศีรษะภูมิ, รองศาสตราจารย์, exProf.Akihiko Koga, inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, exProf.Yoichi Matsuda, inดร.อุทัยรัตน์ ณ นคร, ศาสตราจารย์, inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, "Overcoming taxonomic challenges in DNA barcoding for improvement of identification and preservation of clariid catfish species", Genomics & Informatics , ปีที่ 21, ฉบับที่ 3, กันยายน 2023
Publish Year International Conference 1
2023 inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, exDung Ho My Nguyen, exJatupong Ponjarat, inดร.วรพงศ์ สิงห์ชาติ, exนายฐิติพงศ์ พันทุม, inดร.ซัยยิด ฟาร์ฮาน อะหมัด, อาจารย์, exArtem Lisachov, inดร.ณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่, รองศาสตราจารย์, inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, "Exploring the genomic basis of sex determination in African catfish and bighead catfish", 12th International Symposium on Reproductive Physiology of Fish, 15 - 19 พฤษภาคม 2023, Heraklion, Crete, Greece สาธารณรัฐเฮลเลนิก