โครงการรักษาและปรับปรุงฐานทรัพยากรและความสมดุลของระบบนิเวศของบัวหลวงในประเทศไทย

Sub Project

Publish Year National Conference 1
2007 inดร.สิทธิชัย ฮะทะโชติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความสัมพันธ์ของระบบนิเวศสัตว์น้ำที่เลี้ยงในบ่อที่ปลูกบัวหลวงในเขตพื้นที่หนองหารน้อย จังหวัดสกลนคร", IWGS Annual Symposium 2007, 19 - 20 กรกฎาคม 2007, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย