การพัฒนาและยกระดับเศรษฐกิจฐานรากด้านการประมงโโยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่