ชีววิทยาการสืบพันธุ์และการแสดงออกของยีนไวเทคโลจีนินในปลานาง (Micronema bleekeri)