โครงการการพัฒนาศักยภาพการผลิตปลานิลในกระชังโดยการใช้เทคโนโลยีภูมิคุ้มกันโรคขั้นสูงเพื่อบรรเทาปัญหาการเกิดโรคในพื้นที่อีสานตอนบนลุ่มน้ำโขง