"ปลาสวยงามในธรรมชาติ" สู่การผลิตเชิงพาณิชย์ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ