เพิ่มประสิทธิภาพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเชิงบูรณาการเพื่อความยั่งยืน...

Publish Year National Conference 3
2022 inดร.พิชาศิษฐ์ แสงเมฆ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สิทธิชัย ฮะทะโชติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exอนัตตา สาลี, exเจนจิรา ระวิพันธ์, inดร.เกตุนภัส ศรีไพโรจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลผลิตขั้นต้นและการเจริญเติบโตของปลานิลในบ่อเลี้ยงที่ใส่และไม่ใส่ปุ๋ย", การประชุมวิชาการระดับชาตินนทรีอีสาน ครั้งที่ 10, 26 พฤศจิกายน 2022, สกลนคร ประเทศไทย
2021 exณัฐธิดา เฉลิมแสน, inดร.เกตุนภัส ศรีไพโรจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สิทธิชัย ฮะทะโชติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พิชาศิษฐ์ แสงเมฆ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ประสิทธิภาพในการเพิ่มออกซิเจนละลายน้ำด้วยวิธีการทางกายภาพ เคมี และชีวภาพเพื่อความเหมาะสมของคุณภาพน้ำในการเลี้ยงสัตว์น้ำ", งานประชุมวิชาการระดับชาตินนทรีอีสาน ครั้งที่ 9 (ออนไลน์), 27 พฤศจิกายน 2021, สกลนคร ประเทศไทย
2021 inดร.เกตุนภัส ศรีไพโรจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พิชาศิษฐ์ แสงเมฆ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สิทธิชัย ฮะทะโชติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exกันทรากร รัตน์รองใต้, exฉัตรมงคล ศรีจันทร์, "ประสิทธิภาพของสูตรอาหารต่างชนิดต่อผลผลิตของ Chlorella ellipsoidea", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 18 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 8 ธันวาคม 2021, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย