การติดตามการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศในนาข้าวประหยัดน้ำ