โครงการพัฒนาระบบการปลูกข้าวเชิงอนุรักษ์ระบบนิเวศน์และทรัพยากรน้ำ

Sub Project

Publish Year National Conference 1
2018 inดร.ประภาษ กาวิชา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exอันธิพร เขียนเสือ, inดร.ภิญญารัตน์ กงประโคน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธัญญ์วนิช ธัญสิริวรรธน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ประสิทธิภาพน้ำมันหอมระเหยจากพืชในการการยับยั้ง Pyricularia grisea เชื้อสาเหตุโรคไหม้ข้าว", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 56 (The 56th Kasetsart University Annual Conference) , 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย