การถ่ายทอดความรู้และติดตามโครงการอย่างมีส่วนร่วมโครงการพัฒนาแก้มลิงหนองเลิงเปือยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ระยะที่ 3)