แนวโน้มผลงานของจันทนา

Journal

บทความของจันทนา เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะประมง บางเขน และในภาควิชาชีววิทยาประมง

Publish Year International Journal 18
2021 exAnirut Klomjit, inดร.จันทนา ไพรบูรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSurapee Tiengrim , inดร.อนงค์ จีรภัทร์, รองศาสตราจารย์, exProf. Visanu Thamlikitkul, "Phytochemical Composition and Antibacterial Activity of Brown Seaweed, Padina australis against Human Pathogenic Bacteria", Journal of Fisheries and Environment, ปีที่ 45, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2021, หน้า 8-22
2021 exนางสาวนวนิตย์ คล่องแคล่ว, inดร.จันทนา ไพรบูรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนางมนทการ์น ท้ามติ่น, inดร.ประพันธ์ศักดิ์ ศีรษะภูมิ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Chemical composition of a hot water crude extract (HWCE) from Ulva intestinalis and its potential effects on growth performance, immune responses, and resistance to white spot syndrome virus and yellowhead virus in Pacific white shrimp (Litopenaeus vannamei)", Fish and Shellfish Immunology, ปีที่ 112, ฉบับที่ -, พฤษภาคม 2021, หน้า 8-22
2020 exนางสาวนวนิตย์ คล่องแคล่ว, inดร.จันทนา ไพรบูรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exมนทกานติ ท้ามติ้น, inดร.ประพันธ์ศักดิ์ ศีรษะภูมิ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Antibacterial and Antiviral Activities of Local Thai Green Macroalgae Crude Extracts in Pacific white Shrimp (Litopenaeus vannamei)", Marine Drugs, ปีที่ 18, ฉบับที่ 3, กุมภาพันธ์ 2020, หน้า 1-22
2019 exณัฐวริศ นุ่นรักษา, exสุรีฉาย รัตนแสนศรี, inดร.จันทนา ไพรบูรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อนงค์ จีรภัทร์, รองศาสตราจารย์, "Proximate composition and the production of fermentable sugars, levulinic acid, and HMF from Gracilaria fisheri and Gracilaria tenuistipitata cultivated in earthen ponds", Journal of Applied Phycology, ปีที่ 31, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ - เมษายน 2019, หน้า 683-690
2019 exTawut Rudtanatip, exBoonyakorn Boonsri, inดร.จันทนา ไพรบูรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exKanokpan Wongprasert, "Bioencapsulation efficacy of sulfated galactans in adult Artemia salina for enhancing immunity in shrimp Litopenaeus vannamei", Fish and Shellfish Immunology, ปีที่ 94, ฉบับที่ -, เมษายน - สิงหาคม 2019, หน้า 90-98
2018 exปัญจพล ชัยศุจยากร, inดร.จันทนา ไพรบูรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางชัชรี แก้วสุรลิขิต, รองศาสตราจารย์, "The effect of temperature on growth and lipid and fatty acid composition on marine microalgae used for biodiesel production", Journal of Applied Phycology, ปีที่ 30, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2018, หน้า 37-45
2018 inดร.อนงค์ จีรภัทร์, รองศาสตราจารย์, inดร.จันทนา ไพรบูรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Comparison of the photosynthetic efficiency, agar yield, and properties of Gracilaria salicornia (Gracilariales, Rhodophyta) with and without adelphoparasite", Journal of Applied Phycology, ปีที่ 30, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ - เมษายน 2018, หน้า 149-157
2018 inดร.จันทนา ไพรบูรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สมจิตต์ ปาละกาศ, อาจารย์, exธิดารัตน์ น้อยรักษา, exProf. Kazuo Miyashita, "Seasonal variation in nutritional composition and anti-proliferative activity of brown seaweed, Sargassum oligocystum", Journal of Applied Phycology, ปีที่ 30, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2018, หน้า 101-111
2018 exSathasivam, R, exPongpadung, P, inดร.จันทนา ไพรบูรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อนงค์ จีรภัทร์, รองศาสตราจารย์, inดร.สาวิตร ตระกูลน่าเลื่อมใส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exRoytrakul, S, inดร.นิรันดร์ จันทวงศ์, รองศาสตราจารย์, "Optimizing NaCl and KNO3 Concentrations for High beta-carotene Production in Photobioreactor by Dunaliella salina KU11 Isolated from Saline Soil Sample", CHIANG MAI JOURNAL OF SCIENCE, ปีที่ 45, ฉบับที่ 1, มกราคม 2018, หน้า 106-115
2018 exNunraksa, N., exRattanasaensri, S., inดร.จันทนา ไพรบูรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อนงค์ จีรภัทร์, รองศาสตราจารย์, "Comparison of ethanol production from Gracilaria fisheri and Gracilaria tenuistipitata cultivated in aquaculture system in Thailand", Journal of Applied Phycology, ปีที่ 30, ฉบับที่ 6, ธันวาคม 2018, หน้า 3319-3325
2018 inดร.อนงค์ จีรภัทร์, รองศาสตราจารย์, inดร.จันทนา ไพรบูรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.กังสดาลย์ บุญปราบ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPuangsombat, P., "Epiphytism differences in the commercial species of Gracilaria, G. fisheri, G. tenuistipitata, and G. salicornia, from Thailand", Journal of Applied Phycology, ปีที่ 30, ฉบับที่ 6, ธันวาคม 2018, หน้า 3413-3423
2018 exRattanasaensri, S., exNunraksa, N., inดร.ณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จันทนา ไพรบูรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อนงค์ จีรภัทร์, รองศาสตราจารย์, "Ethanol production from Gracilaria fisheri using three marine epiphytic yeast species", Journal of Applied Phycology, ปีที่ 30, ฉบับที่ 6, ธันวาคม 2018, หน้า 3311-3317
2015 exChantarawan SAENGKHAE, exYanee PREMSURIYA, exRattanaporn SRIVIBOOL, inดร.จันทนา ไพรบูรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Sensitization of Human Carcinoma of Nasopharynx Cells to Doxorubicin and Induction of Apoptosis by Sargassum baccularia Lipophilic Fraction", Walailak Journal of Science and Technology (WJST), ปีที่ 12, ฉบับที่ 6, เมษายน 2015, หน้า 515-525
2014 exรศ.ดร.กนกพรรณ วงศ์ประเสริฐ์, exTawut Rudtanatip, inดร.จันทนา ไพรบูรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Immunostimulatory activity of sulfated galactans isolated from the red seaweed Gracilaria fisheri and development of resistance against white spot syndrome virus (WSSV) in shrimp", Fish & Shellfish Immunology, ปีที่ 36, ฉบับที่ 1, มกราคม 2014, หน้า 52-60
2014 inดร.อนงค์ จีรภัทร์, รองศาสตราจารย์, inดร.จันทนา ไพรบูรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exพงศธร พวงสมบัติ, exชุติมา พัฒนะผล, exณัฐวริส นุ่นรักษา, "Chemical composition and ethanol production potential of Thai seaweed species", Journal of Applied Phycology, ปีที่ 26, ฉบับที่ 6, พฤษภาคม - เมษายน 2014
2014 exRamaraj Sathasivam, inดร.จันทนา ไพรบูรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อนงค์ จีรภัทร์, รองศาสตราจารย์, inดร.สาวิตร ตระกูลน่าเลื่อมใส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ประศาสตร์ เกื้อมณี, รองศาสตราจารย์, exSittiruk Roytrakul, inดร.นิรันดร์ จันทวงศ์, รองศาสตราจารย์, "Screening, phenotypic and genotypic identification of b-carotene producing strains of Dunaliella salina from Thailand", Indian Journal of Geo-Marine Sciences, ปีที่ 43, ฉบับที่ 12, ธันวาคม 2014
2013 exวีณา สิทธิธนสมบูรณ์, inดร.จันทนา ไพรบูรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วิทยา ปั้นสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, "Evaluation of the potential of Chlorella sp. for biodiesel production", Advance Materials Research, ปีที่ 781-784, ฉบับที่ -, กรกฎาคม 2013, หน้า 2438-2444
2006 inดร.จันทนา ไพรบูรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อนงค์ จีรภัทร์, รองศาสตราจารย์, exYoshihiko Akakabe, exรศ.ดร.อรพิน ภูมิภมร, exTadahiko Kajiwara, "Physical and Chemical Characterization of Agar Polysaccharide Extracted from the Thai and Japanese Species of Gracilaria", Science Asia, ปีที่ 32, ฉบับที่ suppl1, ตุลาคม 2006, หน้า 11-17
Publish Year National Journal 8
2021 inดร.รติยา ธุวพาณิชยานันท์, รองศาสตราจารย์, inดร.ดลฤดี ใจสุทธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายอนุสรณ์ เชื้อสามารถ, อาจารย์, inดร.จันทนา ไพรบูรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาการอบแห้งโฟมสาหร่ายผักกาดทะเลด้วยอากาศร้อนและอากาศร้อนร่วมกับการแผ่รังสีอินฟราเรดไกล", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 52, ฉบับที่ 1, พฤษภาคม - สิงหาคม 2021, หน้า 297-300
2018 exสุนิสา เครือทอง, inดร.จันทนา ไพรบูรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อนงค์ จีรภัทร์, รองศาสตราจารย์, "Photosynthetic Response of Gracilaria fisheri (Xia & Abbott) Abbott, Zhang & Xia to Irradiance, Temperature and Salinity Variation", Journal of Fisheries and Environment, ปีที่ 42, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2018, หน้า 52-61
2015 exNattawarit Nunsaksa, inดร.จันทนา ไพรบูรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPongsatorn Puangsombat, inดร.อนงค์ จีรภัทร์, รองศาสตราจารย์, "Effects of Hydrochloric Acid Preatreatment on Ethanol Yield of Agarophyte, Gracilaria tenuistipitata", Kasetsart University Fisheries Research Bulletin, ปีที่ 39, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2015, หน้า 38-47
2015 exพรพิมล เพ็ชรโยธิน, inดร.จันทนา ไพรบูรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อนงค์ จีรภัทร์, รองศาสตราจารย์, "ฤทธิ์การยับยั้งเชื้อแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดสิว (Propionibacterium acnes) จากสารสกัดของสาหร่ายทะเล", วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ., ปีที่ 38, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2015, หน้า 273-282
2014 exวสันต์ สุมินทิลี่, exปนิดา บรรจงสินศิริ, inดร.จันทนา ไพรบูรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วรรณวิมล คล้ายประดิษฐ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "กิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดหยาบจากสาหร่ายพวงองุ่น (Caulerpa lintillifera) สาหร่ายทุ่น (Sargassum oligocystum) และสาหร่ายเขากวาง (Garcilaria changii)", วารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม, ปีที่ 9, ฉบับที่ 1, ตุลาคม - พฤษภาคม 2014, หน้า 63-75
2013 exศิริกุล โตขำ, inดร.สมจิตต์ ปาละกาศ, อาจารย์, exผศ.ดร.กรองจันทร์ รัตนประดิษฐ์, inดร.จันทนา ไพรบูรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ฤทธิ์ยับยั้งการเจริญของเซลล์มะเร็งปอดชนิดเซลล์เล็กที่ดื้อยา Adriamycin จากสารสกัดเอทานอลของสาหร่ายสกุล Sargassum", วารสารวิจัยเทคโนโลยีการประมง, ปีที่ 7, ฉบับที่ S1, ตุลาคม 2013, หน้า 81-91
2012 inดร.จันทนา ไพรบูรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อนงค์ จีรภัทร์, รองศาสตราจารย์, exรศ.ดร.อรพิน ภูมิภมร, exYoshihiko Akakabe, "ฤทธิ์ต้านมะเร็งของสารโพลีแซคคาไรด์ที่สกัดด้วยน้ำเย็นจาก Gracilaria edulis (S.G. Gmelin) P.C. Silva", วารสารวิทยาศาสตร์ มข, ปีที่ 40, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2012
2012 inดร.จันทนา ไพรบูรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exโศรดากรณ์ พิมลา, exมัทรียา แหละเหย็บ, inดร.อนงค์ จีรภัทร์, รองศาสตราจารย์, "การดูดซับสีย้อมเบสิกด้วยสาหร่ายสีเขียว Spirogyra sp.", วารสารวิทยาศาสตร์ มข, ปีที่ 40, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2012

Conference

การนำเสนอบทความของจันทนา เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะประมง บางเขน และในภาควิชาชีววิทยาประมง

Publish Year International Conference 21
2019 inดร.รติยา ธุวพาณิชยานันท์, รองศาสตราจารย์, inดร.ดลฤดี ใจสุทธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จันทนา ไพรบูรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effect of Drying Temperature on Drying Kinetics, Bioactive Compounds, Antioxidant Activity and Energy Consumption of Hot Air Dried Seagrape (Caulerpa lintillifera)", The 31st Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology and International Conference, 10 - 12 พฤศจิกายน 2019, ภูเก็ต ประเทศไทย
2017 exสุรีฉาย รัตนแสนศรี, inดร.ณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จันทนา ไพรบูรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อนงค์ จีรภัทร์, รองศาสตราจารย์, "Ethanol fermentation using epiphytic yeast isolated from Gracilaria fisheri cultivated in shrimp pond effluent", the 8th Asian Pacific Phycological Forum (APPF2017), 8 - 13 ตุลาคม 2017, Kuala Lumpur มาเลเซีย
2017 inดร.อนงค์ จีรภัทร์, รองศาสตราจารย์, inดร.จันทนา ไพรบูรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.กังสดาลย์ บุญปราบ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Epiphytism Differences in the commercial species of Gracilaria, G. fisheri, G. tenuistipitata, and G. salicornia from Thailand", the 8th Asian Pacific Phycological Forum (APPF2017), 8 - 13 ตุลาคม 2017, Kuala Lumpur มาเลเซีย
2017 exอนิรุจน์ กล่อมจิตร, inดร.จันทนา ไพรบูรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exปรารถนา ชูสุวรรณ, exSurapee Tiengrim , exVisanu Thammalikitkul, "Antibacterial activity of brown seaweed extracts against multidrug resistant pathogenic bacteria", The 3rd Asian Marine Biology Symposium 2017, 3 - 4 พฤศจิกายน 2017, Kumamoto ญี่ปุ่น
2017 inดร.จันทนา ไพรบูรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPanithi Yuthavisuthi, exปัญจพล ชัยศุจยากร, inนายสรณัฏฐ์ ศิริสวย, อาจารย์, exํํProf. Yoshihiko Akakabe, "Isolation of Thai heterotrophic microalgae: screening of strains for docosahexaenoic acid (DHA) production", The 3rd Asian Marine Biology Symposium 2017, 3 - 4 พฤศจิกายน 2017, Kumanoto ญี่ปุ่น
2017 exกมลลักษณ์ นิลสุวรรณ, inดร.จันทนา ไพรบูรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPanithi Yuthavisuthi, inนายสรณัฏฐ์ ศิริสวย, อาจารย์, "Selection of suitable carbon source for biomass and docosahexaenoic acid (DHA) production of Aurantiochytrium spp. from Thailand", The 3rd Asian Marine Biology Symposium 2017, 3 - 4 พฤศจิกายน 2017, Kumamoto ญี่ปุ่น
2016 inดร.ณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exJantana Saengkaew, inดร.จันทนา ไพรบูรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางชัชรี แก้วสุรลิขิต, รองศาสตราจารย์, inดร.อนงค์ จีรภัทร์, รองศาสตราจารย์, "Red algal diversity and distribution response to environmental gradients in Thailand", The 3rd Asian Future Conference, 29 กันยายน - 3 ตุลาคม 2016, Kitakyushu ญี่ปุ่น
2014 inดร.จันทนา ไพรบูรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exณัฐนันท์ สร้อยทรัพย์, inดร.อนงค์ จีรภัทร์, รองศาสตราจารย์, "Chemical Characterization and Biological Activity of Sulfated Polysaccharide from Thai Agarophyte", China-Japan-Korea and Southeast Asia Joint Symposium on “Advance processing Technology and Safety Control of Aquatic Products” , 12 - 14 พฤษภาคม 2014, Quingdao สาธารณรัฐประชาชนจีน
2014 exนายปัฐจพล ชัยศุจยากร, exนางสาวอรุโณทัย คีตะนนท์, inนางชัชรี แก้วสุรลิขิต, รองศาสตราจารย์, inดร.จันทนา ไพรบูรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Biomass and Lipid Production of Four Marine Phytoplankton", the International Conference on the 8th Thailand-Taiwan Bilateral Conference and the 2nd UNTA Meeting with the theme “Science Technology and Innovation for Sustainable Tropical Agriculture and Food”, 26 - 27 มิถุนายน 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 exนางสาวอรุโณทัย คีตะนนท์, exนายปัญจพล ชัยศุจยากร, inดร.จันทนา ไพรบูรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Growth, Lipid Accumulation and Nutrient Removal Properties of Chlorella ellipsoidea Culture in Hybrid Catfish Effluent", the International Conference on the 8th Thailand-Taiwan Bilateral Conference and the 2nd UNTA Meeting with the theme “Science Technology and Innovation for Sustainable Tropical Agriculture and Food”, 26 - 27 มิถุนายน 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 exนางสาวพรพิมล เพชรโยธิน, exนางสาวสุธาสินี มนูญปรัชญาภรณ์, exนางสาวศิริกุล โตขำ, exนางสาวธมลวรรณ ระเวง, inดร.จันทนา ไพรบูรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Antibacterial Activity of Brown Seaweeds Against Propionibacterium acnes", The 8th Thailand-Taiwan Bilateral Conference on “Science Technology and Innovation for Sustainable Tropical Agriculture and Food”, 26 - 27 มิถุนายน 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2013 inดร.จันทนา ไพรบูรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สมจิตต์ ปาละกาศ, อาจารย์, exผศ.ดร.กรองจันทร์ รัตนประดิษฐ์, inดร.อนงค์ จีรภัทร์, รองศาสตราจารย์, exKazuo Miyashita, "Cytotoxic activity of brown seaweed lipids against adriamycin-resistant human small cell lung carcinoma cell line", the 21st international seaweed symposium, 22 เมษายน - 26 พฤษภาคม 2013, Bali สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
2013 inดร.อนงค์ จีรภัทร์, รองศาสตราจารย์, inดร.จันทนา ไพรบูรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนายพงศธร พวงสมบัติ, exนางสาวชุติมา พัฒนะผล, "Chemical composition and ethanol production potential of Thai seaweed species", The 21th International Seaweed Symposium, 21 - 26 เมษายน 2013, Bali สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
2013 exSitthithanaboon, W., inดร.จันทนา ไพรบูรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วิทยา ปั้นสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, "Evaluation of the potential of chlorella sp. for biodiesel production", 3rd International Conference on Chemical Engineering and Advanced Materials, CEAM 2013, 6 กรกฎาคม 2013
2013 exนางสาวปภัสสรา แสงธนู, inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, inดร.จันทนา ไพรบูรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Ethanol Production from Sargassum sp. by a Simultaneous Saccharification and Fermentation Process", The 1st International Symposium on Microbial Technology for Food and Energy Security, 25 - 27 พฤศจิกายน 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2013 exเปมิกา ขำวีระ, inดร.วรรณวิมล คล้ายประดิษฐ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จุฑา มุกดาสนิท, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จันทนา ไพรบูรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Soluble Polysaccharide from Green Caviar (Caulerpa lentillifera): Preparation steps", FFTC-NTOU Joint International Seminar on Integration of Promising Technology for Aquaculture and Fisheries, 15 - 17 ตุลาคม 2013, Keelung ไต้หวัน
2012 exนายวสันต์ สุมินทิลี่, inดร.จันทนา ไพรบูรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exดร.ปนิดา บรรจงสินศิริ, inดร.วรรณวิมล คล้ายประดิษฐ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ANTIOXIDANT ACTIVITIES OF THREE MACROALGAE EXTRACT OBTAINED BY DIFFERENT EXTRACTANT", International Fisheries Symposium-IFS2012, 6 ธันวาคม 2012 - 8 กุมภาพันธ์ 2013, Can Tho สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
2012 inดร.จันทนา ไพรบูรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางชัชรี แก้วสุรลิขิต, รองศาสตราจารย์, inดร.ไพลิน จิตรชุ่ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุริยัน ธัญกิจจานุกิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Fatty acid composition of five species of marine phytoplankton", the 1st Asian Marine Biology Symposium , 13 - 17 ธันวาคม 2012, ภูเก็ต ประเทศไทย
2011 inดร.อนงค์ จีรภัทร์, รองศาสตราจารย์, inดร.จันทนา ไพรบูรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exดร.เฉลิมชัย เรืองชัยนิคม, exดร. ชัชวลี กะลัมพะเหติ, "Carbon dioxide reduction using macro algae in Thailand: Screening for a tolerance strain to carbon dioxide concentration", 6th Asian Pacific Phycological Forum, 10 - 14 ตุลาคม 2011, Yoesu สาธารณรัฐเกาหลี
2010 inดร.จันทนา ไพรบูรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exProf Kasuo Miyashita, "Chemical Characterization of Lipid Extracts from Thai Seaweed", The workshop for the fostering program for young and female reserachers in sustainable fisheries sciences in Shoutheast Asia, 26 สิงหาคม 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2004 inดร.อนงค์ จีรภัทร์, รองศาสตราจารย์, inดร.กังสดาลย์ บุญปราบ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จันทนา ไพรบูรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exโศรดากรณ์ พิมลา, exJinrapa Phothikasikorn, exAkakabe Yoshihiko, exMatsui Kenji , exKajiwara Tadahiko, "Sulfated polysaccharides from the torpical species of Caulerpa in Thailand. A paper presented at", The 4th JSPS-NRCT joint seminar on 17-21 November 2004, Fukuoka, Japan, 17 - 21 พฤศจิกายน 2004, Fukuoka ญี่ปุ่น
Publish Year National Conference 22
2021 inดร.รติยา ธุวพาณิชยานันท์, รองศาสตราจารย์, inดร.ดลฤดี ใจสุทธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายอนุสรณ์ เชื้อสามารถ, อาจารย์, inดร.จันทนา ไพรบูรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาการอบแห้งโฟมสาหร่ายผักกาดทะเลด้วยอากาศร้อนและอากาศร้อนร่วมกับการแผ่รังสีอินฟราเรดไกล", การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 13 (Online conference), 13 พฤษภาคม 2021, ONLINE อื่นๆ ประเทศไทย
2021 exธนพร เฉิดสกุลกิจ, inดร.จันทนา ไพรบูรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อนงค์ จีรภัทร์, รองศาสตราจารย์, "ผลของคาร์บอนต่อการผลิตกรดไขมันอีพีเอและฟิวโคแซนทินจากไดอะตอม Phaeodactylum tricornutum ที่เลี้ยงภายใต้สภาวะมิกโซโทรฟิค", การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 18 มหาวิทยาเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน , 8 - 9 ธันวาคม 2021, นครปฐม ประเทศไทย
2021 exกมลลักษณ์ นิลสุวรรณ, inดร.จันทนา ไพรบูรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จีรวรรณ มณีโรจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของแหล่งคาร์บอนต่อการเจริญเติบโตและการผลิตกรดไขมันดีเอชเอจาก Aurantiochytrium acetophilum FIKU003 สายพันธุ์ใหม่", งานประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (มหาวิทยาลัยแม่โจ้) ครั้งที่ 2, 18 มีนาคม 2021, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2019 inดร.รติยา ธุวพาณิชยานันท์, รองศาสตราจารย์, inดร.ดลฤดี ใจสุทธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จันทนา ไพรบูรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของอุณหภูมิอบแห้งที่มีต่อสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพของสาหร่ายผักกาดทะเลและการใช้พลังงานในการอบแห้ง", การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 12, 12 - 13 ธันวาคม 2019, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2017 inดร.อนงค์ จีรภัทร์, รองศาสตราจารย์, inดร.ณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จันทนา ไพรบูรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "สัณฐานวิทยา: ตัวบ่งชี้ปริมาณวุ้นจากสาหร่ายสกุลกราซิลาเรียบางชนิด", การประชุมวิชาการสาหร่ายและแพลงก์ตอนครั้งที่ 8 , 27 - 28 มีนาคม 2017, ชลบุรี ชลบุรี ประเทศไทย
2017 exณัฐวริศ นุ่นรักษา, exสุรีฉาย รัตนแสนศรี, inดร.จันทนา ไพรบูรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อนงค์ จีรภัทร์, รองศาสตราจารย์, "การเพิ่มผลผลิตเอทานอลจากสาหร่ายผมนาง Gracilaria tenuistipitata และ Gracilaria fisheri", การประชุมวิชาการสาหร่ายและแพลงก์ตอนแห่งชาติ ครั้งที่ ๘, 27 - 28 มีนาคม 2017, ชลบุรี ชลบุรี ประเทศไทย
2017 exสุนิสา เครือทอง, inดร.จันทนา ไพรบูรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อนงค์ จีรภัทร์, รองศาสตราจารย์, "ผลของอุณหภูมิต่อการสังเคราะห์แสงของสาหร่ายวุ้น Gracilaria fisheri (Xia & Abbott) Abbott, Zhang & Xia", การประชุมวิชาการสาหร่ายและแพลงก์ตอนแห่งชาติ ครั้งที่ ๘, 27 - 28 มีนาคม 2017, ชลบุรี ชลบุรี ประเทศไทย
2017 inดร.จันทนา ไพรบูรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exธมลวรรณ ระเวง, exธิดารัตน์ ศรีวรรณา, exศุภกานต์ ชัยโชติรานันท์, "ฤทธิ์ยับยั้งเชื้อแบคทีเรียก่อโรคในปลาโดยใช้สารสกัดเอทานอลจากสาหร่ายทะเลสีน้ำตาล", การประชุมวิชาการสาหร่ายและแพลงก์ตอนแห่งชาติ ครั้งที่ 8, 27 - 28 มีนาคม 2017, ชลบุรี ประเทศไทย
2017 exกมลลักษณ์ นิลสุวรรณ, inดร.จันทนา ไพรบูรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อนงค์ จีรภัทร์, รองศาสตราจารย์, "ผลของการใช้ปุ๋ยน้ำจากสาหร่ายทะเล Caulerpa lentillifera, Gracilaria fisheri และ Sargassum binderi ต่อการเจริญเติบโตของผักสลัดกรีนโอ๊ค (Lactuca sativa var. crispa L.)", การประชุมวิชาการสาหร่ายและแพลงก์จอนแห่งชาติ ครั้งที่ 8, 27 - 28 มีนาคม 2017, ชลบุรี ประเทศไทย
2017 exอนิรุจน์ กล่อมจิตร, exฑิชากร บุญคง, inดร.อนงค์ จีรภัทร์, รองศาสตราจารย์, inดร.จันทนา ไพรบูรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ประสิทธิภาพของการสกัดโพลีฟีนอลจากสาหร่าย Sargassum binderi ด้วยการใช้คลื่นเสียงความถี่สูง (ultrasound)", การประชุมวิชาการสาหร่ายและแพลงก์ตอนแห่งชาติ ครั้งที่ 8, 27 - 28 มีนาคม 2017, ชลบุรี ประเทศไทย
2016 exพิรุณ จันทร์เทวี , inดร.จันทนา ไพรบูรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวศันสนีย์ หวังวรลักษณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ไพลิน จิตรชุ่ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "มวลชีวภาพและองค์ประกอบของชนิดแพลงก์ตอนพืชบริเวณปากแม่น้ำบางปะกง", เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 54 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2 - 5 กุมภาพันธ์ 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 exมลธิรา ทองหมัน, inดร.จันทนา ไพรบูรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อุไรรัฒท์ เนตรหาญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ไพลิน จิตรชุ่ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลของแพลงก์ตอนสัตว์ขนาดเล็กบริเวณปากแม่น้ำบางปะกง", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 54, 5 กุมภาพันธ์ 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 exกาญจนภาชน์ ลิ่วมโนมนต์, exธิดารัตน์ น้อยรักษา, exจันทนา แสงแก้ว, inดร.จันทนา ไพรบูรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exศิริกุล โตขำ, "ความหลากหลายทางชีวภาพของสาหร่ายทะเล และหญ้าทะเล บริเวณอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา จังหวัดกระบี่", การจัดประชุมวิชาการ ชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. ครั้งที่ 7, 24 - 26 มีนาคม 2016, ขอนแก่น ประเทศไทย
2016 inดร.จันทนา ไพรบูรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exศิริกุล โตขำ, exสุธาสินี มนูญปรัชญาภรณ์, exธิดารัตน์ น้อยรักษา, exกาญจนภาชน์ ลิ่วมโนมนต์, "การออกฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดจากสาหร่ายสีน้าตาลในหมู่เกาะแสมสารและบริเวณข้างเคียง", การจัดประชุมวิชาการ ชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. ครั้งที่ 7, 24 - 26 มีนาคม 2016, ขอนแก่น ประเทศไทย
2016 exอนุชา อินทนา, inดร.จันทนา ไพรบูรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exํYoshihiko Akakabe, inดร.อนงค์ จีรภัทร์, รองศาสตราจารย์, "การผันแปรตามฤดูกาลของปริมาณและองค์ประกอบทางเคมีของซัลเฟตพอลิแซ็กคาไรด์ในสาหร่าย Gracilaria salicornia (Gracialariaceae, Rhodophyta)", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งที่ 5, 2 มิถุนายน 2016, อื่นๆ ประเทศไทย
2013 exนางสาวสุธาสินี มนุญปรัชญาภรณ์, exนางสาวธิดารัตน์ น้อยรักษา, inดร.อนงค์ จีรภัทร์, รองศาสตราจารย์, inดร.จันทนา ไพรบูรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การผันแปรตามฤดูกาลของคุณค่าทางโภชนาการในสาหร่ายทะเลสีน้ำตาลสกุล Sargassum ที่พบบริเวณหาดนางรอง จังหวัดชลบุรี", การประชุมวิชาการการประชุมสาหร่ายและแพลงก์ตอนแห่งชาติ ครั้งที่ 6, 27 - 30 มีนาคม 2013, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2013 exนางสาวศิริกุล โตขำ, inดร.สมจิตต์ ปาละกาศ, อาจารย์, exผศ.ดร.กรองจันทร์ รัตนประดิษฐ์, inดร.จันทนา ไพรบูรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ฤทธิ์ยับยั้งการเจริญของเซลล์มะเร็งปอดชนิดเซลล์เล็กที่ดื้อยาจากสารสกัดของสาหร่ายสกุล Sargassum", การประชุมสาหร่ายและแพลงก์ตอนแห่งชาติครั้งที่ 6, 27 - 30 มีนาคม 2013, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2013 inดร.จันทนา ไพรบูรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนางสาวธิดารัตน์ น้อยรักษา, exศ. กาญจนภาชน์ ลิ่วมโนมนต์, "อิทธิพลของฤดูกาลต่อปริมาณสารฟูโคแซนทินและฟลอโรแทนนินในสาหร่ายสกุล Sargassum บริเวณหาดนางรอง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี", การประชุมสาหร่ายและแพลงก์ตอนแห่งชาติ ครั้งที่ 6, 27 - 30 มีนาคม 2013, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2011 exโศรดากรณ์ พิมลา, exสุธาสินี มนูญปรัชญาภรณ์, inดร.อนงค์ จีรภัทร์, รองศาสตราจารย์, inดร.จันทนา ไพรบูรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ฤทธิ์ยับยั้งเชื้อแบคทีเรียก่อโรคของสารสกัดจากสาหร่ายทะเล", การประชุมวิชาการสาหร่ายและแพลงก์ตอนแห่งชาติ ครั้งที่ 5, 16 - 18 มีนาคม 2011, สงขลา ประเทศไทย
2011 exวริฎฐา เลิศดำรงเดช , exอรรถชัย คันธชมพู , inดร.อนงค์ จีรภัทร์, รองศาสตราจารย์, inดร.จันทนา ไพรบูรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "คุณสมบัติในการต้านอนุมูลอิสระของสารฟูคอยแดนจากสาหร่ายทะเลสีน้ำตาล", การประชุมวิชาการสาหร่ายและแพลงก์ตอนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5, 16 - 18 มีนาคม 2011, สงขลา ประเทศไทย
2011 inดร.จันทนา ไพรบูรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exสุธาสินี มนูญปรัชญาภรณ์, exวีรยา แซ่เหลียง , inดร.อนงค์ จีรภัทร์, รองศาสตราจารย์, "ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและปริมาณฟีนอลิกของสารสกัดด้วยตัวทำละลายจากสาหร่ายทะเลบางชนิด", การประชุมวิชาการสาหร่ายและแพลงก์ตอนแห่งชาติ ครั้งที่ 5, 16 - 18 มีนาคม 2011, สงขลา ประเทศไทย
2011 exกนกวรรณ ช่างทอง, exมัทรียา แหละเหย็บ, exสุวรรณา วรสิงห์, inดร.จันทนา ไพรบูรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "องค์ประกอบทางโภชนาการและคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระของสาหร่าย Ulva rigida", การประชุมวิชาการสาหร่ายและแพลงก์ตอนแห่งชาติ ครั้งที่ 5, 16 - 18 มีนาคม 2011, สงขลา ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=520065]