Journal

Article
Screening, phenotypic and genotypic identification of b-carotene producing strains of Dunaliella salina from Thailand
Journal
Indian Journal of Geo-Marine Sciences (ISSN: 09751033)
Volume
43
Issue
12
Year
ธันวาคม 2014
Page
-
Class
นานาชาติ
DOI
-
Related Link
-

Author

Output From Project

ความหลากหลายของสาหร่ายดูนาลิเอลล่าจากแหล่งดินเกลือสินเธาว์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและการปรับสภาวะที่เหมาะสมในการเลี้ยงเพื่อผลิตเบต้าแคโรทีน

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01252351 ชื่อวิชา Algal Biotechnology,21 เม.ย. 2015 - 28 เม.ย. 2015