Conference

Article
มวลชีวภาพและองค์ประกอบของชนิดแพลงก์ตอนพืชบริเวณปากแม่น้ำบางปะกง
Conference
เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 54 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ISBN: 9786162783043)
Class
ชาติ
Date
2 - 5 กุมภาพันธ์ 2016
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-