Person Image

  Education

  • เภสัชศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง), มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย, 2554
  • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การประมง), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2557
  • Ph.D. (Veterinary Medicine), National Chung Hsing University, ไต้หวัน, 2563

  Expertise Cloud

  2-phenoxyethanolamino acidanesthesiaanesthetic agentanestheticsanimal experimentanimal tissueanimal welfareAntimicrobialantimicrobialsAnti-ฮฑ-amylaseAnti-ฮฑ-glucosidaseaquacultureArticleAsiaAsian seabassAustraliaBacterial diseasesbarramundiblood biochemistrybutyrateconcentration (parameter)controlled studyCost-benefit analysisCrabCystoisospora suisdetection methoddrug concentrationenvironmental factoreugenolEuropef spray-dried animal plasma on growth performanceFeed additivefeed enzymesfeedingfirst order rate constantfishFish meal replacementflorfenicolfrogFrog virus 3genotypeGiant freshwater prawngiant river prawnhalf life timeHermetia illucenshigh performance liquid chromatographyhybridizationimmersionimmunostimulantsin situ measurementInsect mealisoquinoline alkaloidsJapanKluyveromyces fragilisKoreaLates calcariferlesionMacrobrachium rosenbergiiMicroalgaeminimum effective concentrationMixed-sex cultureMonosex culturemortalityMS-222nonhumanOptimal dosagepharmacokineticsPhenolicspigletpolymerase chain reactionRana catesbeianaRana catesbeiana Ranavirus major capsid protein (MCP) gene PCR In situ hybridizationRanavirusretention timeRibonucleic acidSemicarbazideShells (structures)short-chain fatty acidShrimpshrimp farmingShrimp nutritionskin disordersoybean mealstarvationsurvivalTaiwantilapiatissue distributiontissue residuewithdrawal periodการตกค้างของยากุ้งก้ามกรามกุ้งก้ามกรามกุ้งขาวปลากะพงขาวเภสัชจลนศาสตร์เภสัชวิทยาของสัตว์น้ำยาต้านจุลชีพ โรค Decapod iridescent virus 1 DIV1

  Interest

  เภสัชวิทยาของสัตว์น้ำ, เภสัชจลนศาสตร์ , ยาต้านจุลชีพ

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 1 หน่วย (หัวหน้าหน่วย 0 หน่วย, สมาชิก 1 หน่วย) ดังนี้คือ
  • จำนวนพื้นที่วิจัย 0.00 ตารางเมตร
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 2 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 4 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 20 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 20 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 0 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 0 เรื่อง (Unknown 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Effect of dietary formic acid and astaxanthin on the survival and growth of Pacific white shrimp (Litopenaeus vannamei) and their resistance to Vibrio parahaemolyticusChuchird N., Rorkwiree P., Rairat T.2015SpringerPlus
  4(1)
  54
  2Temperature-dependent pharmacokinetics of florfenicol in Nile tilapia (Oreochromis niloticus) following single oral and intravenous administrationRairat T., Hsieh C., Thongpiam W., Sung C., Chou C.2019Aquaculture
  503,pp. 483-488
  42
  3Assessment of veterinary drugs in plants using pharmacokinetic approaches: The absorption, distribution and elimination of tetracycline and sulfamethoxazole in ephemeral vegetablesChen H., Rairat T., Loh S., Wu Y., Vickroy T., Chou C.2017PLoS ONE
  12(8)
  32
  4Pharmacokinetic–pharmacodynamic modelling for the determination of optimal dosing regimen of florfenicol in Nile tilapia (Oreochromis niloticus) at different water temperatures and antimicrobial susceptibility levelsRairat T., Hsieh C.Y., Thongpiam W., Chou C.C.2019Journal of Fish Diseases
  42(8),pp. 1181-1190
  21
  5Effects of isoquinoline alkaloids from Macleaya cordata on growth performance, survival, immune response, and resistance to Vibrio parahaemolyticus infection of Pacific white shrimp (Litopenaeus vannamei)Bussabong P., Rairat T., Chuchird N., Keetanon A., Phansawat P., Cherdkeattipol K., Pichitkul P., Kraitavin W.2021PLoS ONE
  16(5 May)
  18
  6Determination of optimal doses and minimum effective concentrations of tricaine methanesulfonate, 2-phenoxyethanol and eugenol for laboratory managements in nile tilapia (Oreochromis niloticus)Rairat T., Chi Y., Hsieh C.Y., Liu Y.K., Chuchird N., Chou C.C., Chou C.C.2021Animals
  11(6)
  14
  7Salinity-dependent pharmacokinetics of florfenicol in Nile tilapia (Oreochromis niloticus) and its implication in optimal dosing regimenRairat T., Thongpiam W., Hsieh C., Liu Y., Tunkijjanukij S., Chou C.2020Aquaculture
  519
  14
  8Effect of teapot materials on the chemical composition of oolong tea infusionsLiao Z., Chen Y., Tzen J., Kuo P., Lee M., Mai F., Rairat T., Chou C., Chou C.2018Journal of the Science of Food and Agriculture
  98(2),pp. 751-757
  14
  9In vitro and in vivo synergistic effects of florfenicol and thiamphenicol in combination against swine actinobacillus pleuropneumoniae and pasteurella multocidaRattanapanadda P., Kuo H.C., Vickroy T.W., Sung C.H., Rairat T., Lin T.L., Yeh S.Y., Chou C.C.2019Frontiers in Microbiology
  10(OCT)
  13
  10Differential effects of aquatic anaesthetics on the pharmacokinetics of antibiotics: Examples using florfenicol in Nile tilapia (Oreochromis niloticus)Rairat T., Chi Y., Chang S.K., Hsieh C.Y., Chuchird N., Chou C.C., Chou C.C.2021Journal of Fish Diseases
  11
  11Plasma pharmacokinetics and tissue depletion of cyromazine and its metabolite melamine following oral administration in laying chickensRairat T., Ou S., Chang S., Li K., Vickroy T., Chou C.2017Journal of Veterinary Pharmacology and Therapeutics
  40(5),pp. 459-467
  11
  12Combined Effects of Temperature and Salinity on the Pharmacokinetics of Florfenicol in Nile Tilapia (Oreochromis niloticus) Reared in Brackish WaterRairat T., Liu Y.K., Hsu J.C.N., Hsieh C.Y., Chuchird N., Chou C.C., Chou C.C.2022Frontiers in Veterinary Science
  9
  8
  13Effect of feed enzymes and functional immunostimulants supplementation on growth performance and overall health of postlarvae and juvenile Pacific white shrimp, Penaeus vannamei, fed soybean-based dietsChuchird N., Rairat T., Keetanon A., Seguin D., Chotikachinda R., Manomaitis L., Kanjanamayoon C.2023Journal of the World Aquaculture Society
  6
  14Pharmacokinetics, optimal dosages and withdrawal time of florfenicol in Asian seabass (Lates calcarifer) after oral administration via medicated feedRairat T., Kumphaphat S., Chuchird N., Srisapoome P., Phansawat P., Keetanon A., Liu Y.K., Chou C.C.2022Journal of Fish Diseases
  5
  15Temperature-dependent non-linear pharmacokinetics of florfenicol in Nile tilapia (Oreochromis niloticus) and its implementation in optimal dosing regimen determinationRairat T., Hsieh C., Thongpiam W., Chuchird N., Chou C., Chou C.2020Aquaculture
  517
  5
  16Effects of spray-dried animal plasma on growth performance, survival, feed utilization, immune responses, and resistance to Vibrio parahaemolyticus infection of Pacific white shrimp (Litopenaeus vannamei)Chuchird N., Rairat T., Keetanon A., Phansawat P., Chou C.C., Campbell J.2021PLoS ONE
  16(9 September)
  4
  17Bath immersion pharmacokinetics of florfenicol in Nile tilapia (Oreochromis niloticus)Rairat T., Kuo Y.S., Chang C.C., Hsieh C.Y., Chou C.C.2020Journal of Veterinary Pharmacology and Therapeutics
  43(6),pp. 520-526
  4
  18Effects of temperature on the pharmacokinetics, optimal dosage, tissue residue, and withdrawal time of florfenicol in asian seabass (lates calcarifer)Rairat T., Hsieh M.K., Ho W.C., Lu Y.P., Fu Z.Y., Chuchird N., Chou C.C., Chou C.C.2022Food Additives and Contaminants - Part A
  4
  19Determination of temperature-dependent optimal oral doses of florfenicol and corresponding withdrawal times in Nile tilapia (Oreochromis niloticus) reared at 25 and 30°CRairat T., Chen S.M., Lu Y.P., Hsu J.C.N., Liu Y.K., Chou C.C.2022Aquaculture
  561
  3
  20Detection of Ranavirus by PCR and in situ hybridization in the American bullfrog (Rana catesbeiana) in TaiwanHsieh C.Y., Rairat T., Chou C.C.2021Aquaculture
  543
  3
  21Effects of dietary yeast-derived nucleotide and RNA on growth performance, survival, immune responses, and resistance to Vibrio parahaemolyticus infection in Pacific white shrimp (Litopenaeus vannamei)Rairat T., Chuchird N., Keetanon A., Carcano P., Comi M., Koppe W.2022Aquaculture Reports
  27
  2
  22Effects of tributyrin on the growth performance, survival, tolerance to hypoxic stress, and nutrient digestibility of Pacific white shrimp, Litopenaeus vannamei, fed different levels of soybean mealRairat T., Phansawat P., Keetanon A., Kachapol P., Kumphaphat S., Kitsanayanyong L., Chou C.C., Chuchird N.2023Journal of the World Aquaculture Society
  1
  23Pharmacokinetics of toltrazuril and its metabolite, toltrazuril sulfone, in suckling piglets following oral and intramuscular administrationsYeh T.W., Rairat T., Wang C.M., Wu C.F., Huang S.W., Chou C.C., Kuo H.C.2023Journal of Veterinary Pharmacology and Therapeutics
  1
  24Effects of black soldier fly larval meal on the growth performance, survival, immune responses, and resistance to Vibrio parahaemolyticus infection of Pacific white shrimp (Litopenaeus vannamei)Keetanon A., Chuchird N., Phansawat P., Kitsanayanyong L., Chou C.C., Verstraete P., Ménard R., Richards C.S., Ducharne F., Rairat T.2023Aquaculture International
  1
  25The Use of Tricaine Methanesulfonate (MS-222) in Asian Seabass (Lates calcarifer) at Different Temperatures: Study of Optimal Doses, Minimum Effective Concentration, Blood Biochemistry, Immersion Pharmacokinetics, and Tissue DistributionsHsu J.C.N., Rairat T., Lu Y.P., Chou C.C.2023Veterinary Sciences
  10(9)
  1
  26The presence of semicarbazide in crustaceans collected from natural habitats in ThailandRairat T., Keetanon A., Phansawat P., Chongprachavat N., Pichitkul P., Kitsanayanyong L., Kachapol P., Suanploy W., Chuchird N.2024Chemosphere
  347
  1
  27Benefits of Male Monosex Culture of Giant Freshwater Prawn (Macrobrachium rosenbergii): Improving Growth Performance, Production Yield, and ProfitabilityPhansawat P., Keetanon A., Rairat T., Pichitkul P., Poldetch P., Chuchird N.2022Journal of Fisheries and Environment
  46(1),pp. 157-168
  1
  28Reduced resident time and tissue residues of synergistic florfenicol-thiamphenicol combination in Leghorn chickensRairat T., Hsieh M.K., Vickroy T.W., Chou C.C.2019Pakistan Veterinary Journal
  39(2),pp. 310-312
  1
  29Letter to the editorWu C.F., Rairat T., Chou C.C., Kuo H.C.2023Journal of Veterinary Pharmacology and Therapeutics
  0
  30Depletion kinetics of semicarbazide in giant river prawn (Macrobrachium rosenbergii) following nitrofurazone oral administration and its occurrence in an aquaculture farmPhansawat P., Chuchird N., Keetanon A., Chongprachavat N., Pichitkul P., Paankhao N., Paankhao S., Kitsanayanyong L., Baoprasertkul P., Rairat T.2024Environmental Toxicology and Pharmacology
  107
  0
  31Effect of Different Extracting Solvents on Antioxidant Activity and Inhibitory Effect on Diabetic Enzymes of Chlorella vulgaris and Spirulina platensisAgustiar A.A., Agustiar A.A., Rairat T., Zeng M., Praiboon J.2022Journal of Fisheries and Environment
  46(3),pp. 10-26
  0
  32Effects of starvation on the pharmacokinetics and optimal dosages of florfenicol and associated serum biochemistry in Asian seabass (Lates calcarifer)Rairat T., Hsieh M.K., Lu Y.P., Ho W.C., Wu H.C., Chou C.C.2023Journal of Veterinary Pharmacology and Therapeutics
  0