Journal

Advance Materials Research (ISSN: 10226680)
781-784
-
2438-2444
กรกฎาคม 2013
นานาชาติ
-
-
-

Author

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การผลิตชีวมวลและน้ำมันของสาหร่ายขนาดเล็กในระบบเพาะเลี้ยงกลางแจ้ง แหล่งทุน :สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก,24 พ.ย. 2014 - 26 ต.ค. 2015
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01252351 ชื่อวิชา Algal Biotechnology,8 ก.ค. 2013 - 15 ก.ค. 2013
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01252351 ชื่อวิชา Algal Biotechnology,7 ม.ค. 2014 - 9 ม.ค. 2014