Journal

Article
ฤทธิ์ยับยั้งการเจริญของเซลล์มะเร็งปอดชนิดเซลล์เล็กที่ดื้อยา Adriamycin จากสารสกัดเอทานอลของสาหร่ายสกุล Sargassum
Journal
วารสารวิจัยเทคโนโลยีการประมง (ISSN: 19057393)
Volume
7
Issue
S1
Year
ตุลาคม 2013
Page
81-91
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-