รางวัลคณะประมง บางเขน ปี 2012

62

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2012

93

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2012

1

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2012

115

Project

โครงการวิจัย ปี 2012

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2012

13

Award

รางวัล ปี 2012

แนวโน้มรางวัลคณะประมง บางเขน

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 5 ปีล่าสุด

Publish Year Honor Award 6
2012 inดร.กังสดาลย์ บุญปราบ, รองศาสตราจารย์,"The Cambridge Certificate for Outstanding Scientific Achievement awarded by The International Biographical Centre, Great Britain, England", Life Science, International Biographical Centre, Great Britain England, Jul 6 2012
2012 inดร.กังสดาลย์ บุญปราบ, รองศาสตราจารย์,"Top 100 Scientists 2012 awarded by International Biographical Centre, Cambridge, England", Life Science, Internatinal Biographical Centre, Cambridge, England, Mar 16 2012
2012 inดร.กังสดาลย์ บุญปราบ, รองศาสตราจารย์,"International Scientist of the Year for 2012 awarded by International Biographical Centre, Cambridge, England ", Life Science, International Biographical Centre, Cambridge, England , Jun 15 2012
2012 inดร.กังสดาลย์ บุญปราบ, รองศาสตราจารย์,"Leading Scientists of the World 2013, awarded by International Biographical Centre,Cambridge England", Life Science, International Biographical Centre,Cambridge, England, Dec 7 2012
2012 inดร.อรพินท์ จินตสถาพร, รองศาสตราจารย์,"ผลงานวิจัยดีเด่นประจำปี 2555:ชุดโครงการ “การพัฒนาไหมอีรี่สู่อุตสาหกรรม” :โครงการการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและการใช้ประโยชน์ไหมอีรี่", ผลงานเด่น(ฝ่ายเกษตร)ของ สกว.ประจำปี 2555 , สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.), Dec 20 2012
2012 inดร.อรพินท์ จินตสถาพร, รองศาสตราจารย์,"ผลงานวิจัยดีเด่นประจำปี 2555:ชุดโครงการ “การพัฒนาไหมอีรี่สู่อุตสาหกรรม” :โครงการการใช้ประโยชน์ไหมอีรี่แบบครบวงจร", ผลงานเด่น(ฝ่ายเกษตร)ของ สกว.ประจำปี 2555 , สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.), Dec 20 2012

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 5 ปีล่าสุด

Publish Year Output Award 1
2012 inดร.กังสดาลย์ บุญปราบ, รองศาสตราจารย์,"Jirawat Satiankormsorakrai and Kangsadan Boonprab. 2011. Influence of some factors on adhesive character of fish glue from milkfish, Chanos chanos skin. The 14th Asian Chemical Congress 2011 (14ACC- IYC 2011), 5-8 September 2011, Bangkok, Thailand", รางวัลเกียรติยศนิสิตที่ได้รับรางวัลระดับชาติ/นานาชาติ ประจำปีกาศึกษา 2554 จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์(รางวัล Bangkok Bank Young Chemists Awards จาก 14th Asian Chemical Congress 2011), , บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Sep 11 2012

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Publish Year Conference Award 6
2012 inดร.จิราพร รุ่งเลิศเกรียงไกร, รองศาสตราจารย์,"Effect of Soaking in Acetone and Heating Conditions on Yield and Properties of Hydrocolloids Extracted from Gracilaria sp. and Solieria robusta.", รางวันชมเชย การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 49 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ประมง, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Jan 31 2012
2012 inนางสาวพันธุ์ทิพย์ วิเศษพงษ์พันธ์, รองศาสตราจารย์,inดร.ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inนางสาวกนกวรรณ ขาวด่อน,"Distribution and life history of flattened crab (Petrolisthes hastatus) in rocky beach on Koh Lan, Cholburi", รางวัลที่ 1 ภาคโปสเตอร์ การประชุมวิชาการครั้งที่ 50 ม.เกษตรศาสตร์, -, ม.เกษตรศาสตร์, Jan 31 2012
2012 inนางสาวพันธุ์ทิพย์ วิเศษพงษ์พันธ์, รองศาสตราจารย์,inดร.ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inนางสาวกนกวรรณ ขาวด่อน,"Distribution and life history of rough spider crab (Schizophrys aspera) in coral reef at Mu Koh Lan, Cholburi", รางวัลที่ 2 ภาคโปสเตอร์ การประชุมวิชาการครั้งที่ 50 ม.เกษตรศาสตร์, -, ม.เกษตรศาสตร์, Jan 31 2012
2012 inดร.ประพันธ์ศักดิ์ ศีรษะภูมิ, รองศาสตราจารย์,inนางมยุรี จัยวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inดร.นนทวิทย์ อารีย์ชน, รองศาสตราจารย์,"Efficacy of Bacillus pumilus AQBS01 on immune responses and antibacterial activity against Streptococcus agalactiae in Nile tilapia (Oreochromis niloticus)", รางวัล ระดับดีเด่นการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 49 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ประมง, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Jan 31 2012
2012 inดร.นนทวิทย์ อารีย์ชน, รองศาสตราจารย์,inดร.ประพันธ์ศักดิ์ ศีรษะภูมิ, รองศาสตราจารย์,"Molecular characterization and expression analysis of a cDNA encoding CC chemokine gene in Nile tilapia (Oreochromis niloticus)", รางวัลระดับชมเชย การประชุมวิชาการครั้งที่ 49 มหาวิทยาลัยเกษตรศสาตร์, ประมง, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Jan 31 2012
2012 inดร.นนทวิทย์ อารีย์ชน, รองศาสตราจารย์,inดร.ประพันธ์ศักดิ์ ศีรษะภูมิ, รองศาสตราจารย์,"Molecular characterization and expression of complementary DNA encoding Omethyltransferase in giant freshwater prawn", รางวัลระดับดี การประชุมวิชาการครั้งที่ 49 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ประมง, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Jan 31 2012