Award

Award
ผลงานวิจัยดีเด่นประจำปี 2555:ชุดโครงการ “การพัฒนาไหมอีรี่สู่อุตสาหกรรม” :โครงการการใช้ประโยชน์ไหมอีรี่แบบครบวงจร
Branch
ผลงานเด่น(ฝ่ายเกษตร)ของ สกว.ประจำปี 2555
Doner
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
Class
ชาติ
Obvious
ชุดโครงการ “การพัฒนาไหมอีรี่สู่อุตสาหกรรม”
Received
20 ธันวาคม 2012
Related Link
-