รางวัลคณะประมง บางเขน ปี 2013

54

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2013

99

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2013

1

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2013

87

Project

โครงการวิจัย ปี 2013

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2013

9

Award

รางวัล ปี 2013

แนวโน้มรางวัลคณะประมง บางเขน

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 5 ปีล่าสุด

Publish Year Honor Award 4
2013 inดร.กังสดาลย์ บุญปราบ, รองศาสตราจารย์,"Who's Who in the World 2014 (31st Edition), awarded by Marquis Who's Who,U.S.A.", Life Science Scientist, Marquis Who's Who,U.S.A. , Apr 30 2013
2013 inดร.วุฒิชัย อ่อนเอี่ยม,"รางวัลนักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2555", , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Oct 3 2013
2013 inดร.วรรณวิมล คล้ายประดิษฐ์, รองศาสตราจารย์,"ทุนวิจัยเซเรบอส อวอร์ด ครั้งที่ 13 ประจำปี 2556", -, บริษัทเซเรบอส (ปะเทศไทย) จำกัด, Nov 6 2013
2013 inดร.จารุมาศ เมฆสัมพันธ์, รองศาสตราจารย์,"รางวัลประเภทบุคคล-นักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2554", , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, May 1 2013

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 5 ปีล่าสุด

Publish Year Output Award 2
2013 inดร.วรรณวิมล คล้ายประดิษฐ์, รองศาสตราจารย์,"AstaBead", การประกวดนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2555, , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Jan 31 2013
2013 inดร.รัชนี ฮงประยูร, รองศาสตราจารย์,inดร.ประพันธ์ศักดิ์ ศีรษะภูมิ, รองศาสตราจารย์,inดร.ธีระพล ศิรินฤมิตร, รองศาสตราจารย์,"ไข่แอนติบอดี.. ผลิตภัณฑ์ชีวภาพในการควบคุมโรคสัตว์", รางวัลชนะเลิศ ประเภทนิสิตบัณฑิตศึกษา จากการประกวดนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2555, -, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Jan 22 2013

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Publish Year Conference Award 3
2013 inนายพงศ์เชฏฐ์ พิชิตกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"Aquatic Plants in Phayao, Phrae, Nan and Uttaradit", ประเภทดี, สาขาประมง, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Feb 5 2013
2013 inนางสาวพันธุ์ทิพย์ วิเศษพงษ์พันธ์, รองศาสตราจารย์,"Diversity of crabs from bottom gill net, Rayong province", รางวัลที่ 3 โปสเตอร์การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครั้งที่ 51, -, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Feb 5 2013
2013 inนางสาวพันธุ์ทิพย์ วิเศษพงษ์พันธ์, รองศาสตราจารย์,inนางดวงเดือน วารีวะนิช,inนายอรรถวุฒิ กันทะวงศ์,"The yields and characteristics of chitosan from wasted crabs shells colleted from bottom gill net", รางวัลชมเชยการประชุมทางวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครั้งที่ 51, -, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Feb 5 2013