รางวัลคณะประมง บางเขน ปี 2018

64

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2018

57

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2018

4

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2018

77

Project

โครงการวิจัย ปี 2018

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2018

6

Award

รางวัล ปี 2018

แนวโน้มรางวัลคณะประมง บางเขน

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 5 ปีล่าสุด

Publish Year Honor Award 2
2018 inดร.อรพินท์ จินตสถาพร, รองศาสตราจารย์,"รางวัลนักอาหารสัตว์ดีเด่น ประจําปี 2560", อาหารสัตว์น้ำ, สมาคมนักอาหารสัตว์ไทย, Mar 23 2018
2018 inนางสาววาสนา อากรรัตน์,"รางวัลนักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2559", , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Jun 1 2018

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 5 ปีล่าสุด

Publish Year Output Award 1
2018 inดร.นนทวิทย์ อารีย์ชน, รองศาสตราจารย์,inดร.ศศิมนัส อุณจักร์, รองศาสตราจารย์,"Nitrofuran detection kit for aquatic animals", รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ในโครงการ "รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่" ประจำปี 2561, , สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, Feb 6 2018

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Publish Year Conference Award 3
2018 inดร.จารุมาศ เมฆสัมพันธ์, รองศาสตราจารย์,inดร.เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์, ศาสตราจารย์,"Recent Eutrophication Problems and Water Quality Crisis of the Estuarine Ecosystems in the Inner Gulf of Thailand", รางวัลดีเด่น “การนำเสนอผลงานวิจัย ประเภท Oral Presentation” กลุ่มการวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ด้านวิทยาศาสตร์) การประชุมวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย ครั้งที่ 7, , มหาวิทยาลัยพะเยา, Jan 26 2018
2018 inวิกรม รังสินธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inนายสาโรจน์ เริ่มดำริห์,inดร.อัครพงษ์ สวัสดิพงษ์, อาจารย์,"Parasites in Scallop (Mimachlamys nobilis) in the Samaesarn Island, Chonburi Province", รางวัลผลงานวิชาการดีเด่น ประจำปี 2560, โรคสัตว์น้ำ, กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, Sep 21 2018
2018 inนางสาวพันธุ์ทิพย์ วิเศษพงษ์พันธ์, รองศาสตราจารย์,inนายวชิระ ใจงาม, อาจารย์,"Species Richness and Abundance of Crabs from Bottom Gill Net in Trat Province", รางวัลที่ 1 การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครั้งที่ 56, สาขาประมง, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Jan 30 2018