รางวัลคณะประมง บางเขน ปี 2022

107

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2022

36

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2022

2

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2022

65

Project

โครงการวิจัย ปี 2022

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2022

3

Award

รางวัล ปี 2022

แนวโน้มรางวัลคณะประมง บางเขน

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 5 ปีล่าสุด

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 5 ปีล่าสุด

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Publish Year Conference Award 3
2022 inดร.ภาสิณี วรชนะนันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inดร.สุชาย วรชนะนันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"Study of environmental factors and organism in commercial ships’ ballast water", รางวัลดีเด่น, , สมาคมวิทยาศาสตร์ทางทะเลแห่งประเทศไทย, Sep 7 2022
2022 inดร.กังสดาลย์ บุญปราบ, รองศาสตราจารย์,"SELECTION AND CHARACTERIZATION OF HIGH LLACTIC ACID BACTERIA, Lactobacillus farciminis KUJ 25S FROM FERMENTED FISH FOR BIOPOLYLACTIC ACID PRODUCTION", Best Poster Presentation Award (The 48th Congress on Science, Technology and Technology-based Innovation), BIOLOGICAL SCIENCES, The Science Society of Thailand Under the Patronage of His Majesty the King, Dec 1 2022
2022 inดร.ปรัชญา มุสิกสินธร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"A Taxonomic Review and a Reevaluation of the Generic Status of the Southeast Asian Cyprinid Fish Cyclocheilichthys heteronema (Actinopterygii: Cypriniformes)", Best Oral Presentation Award, Ichthyology, พิพิธพัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ, Dec 1 2022